پیام نوروزی مجامع اسلامی ایرانیان

Mar 21st, 2015 | اطلاعیه ها

یا مقلب القلوب و الابصار       یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال       حول حالنا الی احسن الحال

عید شما و دو جشن،ملی شدن صنعت نفت و نوروز مبارک باد

سالی خوش و روزی نو همراه با بهترین ها را برای شما آرزومندیم

همواره آرزوی انسانهای در خور این عنوان ، زندگی   برخوردار از کرامت ، حقوقمندی همراه با صلح و دوستی بوده است. برای نیل به این هدف زنان و مردانی ، استوار و راست قامت ، با قلم و قدم در سراسر گیتی پا به عرصه گذاشتند تا حال انسانها، بدور از هر تبعیضی احسن الحال بگردد . در وطن ما ایران ، در درازای تاریخ کهنش از دوران اساطیری تا امروز ، زنان و مردانی مبارزه پی گیری را علیه ظلم وجهل و تباهی تداوم بخشیده اند . در دوران معاصر، سه انقلاب در ایران به قصد نیل به این هدف انجام گرفت ، جنبش ملی مشروطیت،جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری و پایمردی دکتر محمد مصدق که پیروزی آن با طلیعه نوروز همراه شد و انقلاب دوران ساز مردم ایران که در واپسین ماه های زمستان سال 57 اتفاق افتاد که هر سه جنبش به نوعی بهار آزادی و تحول در احوال مردم و روز نوی را نوید دادند.اهریمن صفتان حق و حقوق ستیز،که استقلال و آزادی،چه در وجه فردی و خواه وجه ملی را بر نمیتابند با مراجعه به قدرتهای بیگانه با توسل به زور و کودتا علیه خواست عمومی مردم، مانع استقرار حق حاکمیتشان بر سرنوشت خویش شدند. اما هر بار به یمن استقامت زنان و مردان ایران زمین جنبش آزادیخواهی بسان ققنوس سر از خاکستر بر آورد. اما زنان و مردانی که انواع فشارها، احتناق،زندان و شکنجه و اعدام از ادامه راه بازشان نداشت مبارزه را پی گرفتند .در این روزهای آغازین سال نو، یاد و خاطره جانباختگان و درگذشتگان را گرامی میداریم و به مبارزان پی گیر احقاق حقوق ملت ، سلام می فرستیم.

رژیم ولایت مطلقه فقیه، بسان دو دولت کودتا گر پیشین، کوشیده و می کوشد تا به نظام کودتایی خویش مشروعیت ببخشد ، بدین منظور ،تمامی راه ها از سازندگی تا اصلاحات و اخیرا تدبیر و امید را آزموده است. حاصل این تلاش جز دوری از حقوقمداری و ترویج فساد در سطح حاکمیت ،در نتیجه تسریع آن به جامعه نبوده است. اما هر بار به یمن استقامت الگوهای ایستاده بر حق،در رسیدن به هدف ناکام مانده است. بنا بر گزارشها،از جمله گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر، از زمانی که “دولت تدبیر و امید” که متاسفانه برخی سراب وعده های آنرا حقیقت مینمایاندند و مینمایند ، نه مجاز، بر سر کار آمده است، فشار بر مبارزان و دگر اندیشان بیشتر شده است و این بدان معنا است که اولا مقاومت در مقابل استبداد و طرفندهای آن ادامه دارد و ثانیا اصلاح در نظام ولایت مطلقه نا ممکن و فریب است. تنها با پی گیری خواسته جنبش های حق طلبانه صد ساله اخیرو تغییر در محور نظام از ولایت مطلقه و استبداد به ولایت جمهور مردم و آزادی است که رسیدن به اهداف جنبشهای سه گانه ممکن و حاکمیت ملی و دولت حقوقمدار مستقر و حال مردم احسن الحال می شود. باید کوشید تا انسانهای بیشتری با عرفان به حقوق خویش ، و محترم شمردن حقوق طبیعت و محیط زیستشان ،با مطالبه آن از راه های مسالمت آمیز و به دور از خشونت با پیوستن به مبارزات مدنی، از قبیل دفاع از حق کار و مسکن ،محیط زیست سالم و… عرصه را بر دیکتاتور و عوامل آن تنگ و تنگ تر بگردانند تا ناچار به تحول مطلوب و باز پس دادن حق حاکمیت مردم که با کودتا دزدیده است تن در دهد. حال ملتی زمانی احسن میشود که آحاد آن از زن و مرد بدور از هر تبعیضی از حقوق بر خوردار باشند و به رعایت آن کوشا. بکوشیم تا چنین شود تا هر روز از روز پیش نو تر بگردد و به یمن این نو شدن ها ایران آباد و ایرانی مستقل و آزاد بگردد

  دبیر خانه مجامع اسلامی ایرانیان

dabirkhaneh@majame.com

  سایت مجامع اسلامي ايرانيان

majameeslamiiranian@yahoo.fr

.

نظر بدهید