مصاحبه ها

نقش ما مردم در مقابله با شیوع کرونا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 24th, 2020
wafa2

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحلیل بودجه تولید فقر سال ۱۳۹۹، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

mar 24th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

    برای شنیدن صدای این پیام اینجا را کلیک کنیدسیاست هسته ای در گرد باد اسناد و مدارک، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

mar 24th, 2020
mehran5

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمدیریت بحران های ساخته شده توسط رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

mar 16th, 2020
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرهایی از اسطورۀ رشد، از طریق رشد انسان، مصاحبۀ رادیو عصرجدید با محمود دلخواسته

mar 16th, 2020
delkhasteh1

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچند پیشنهاد برای برخوردی مثبت با بحران کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (پزشک)

mar 16th, 2020
Sedarat-Ali-1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدروز جهانی زن در ۸ مارس/ نقش و مبارزۀ زنان ایران در حقوندی جامعه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 9th, 2020
wafa2

ای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدقانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- بررسی اصول مربوط به حقوق انسان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

mar 9th, 2020
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: مدیریت کرونا و هسته ای از یک جنس هستند، فاجعه به علت دروغ و مخفی کاری

mar 9th, 2020
mehran5


قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- اصول راهبردی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

mar 3rd, 2020
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید