درخواست کنشگران کارزارلگام/ حکم اعدام سهیل عربی را لغو کنید!

May 28th, 2014 | اطلاعیه ها

مردم آزاده و انسان دوست ایران!

سهیل عربی، شهروند کرد ایرانی، در آستانه ی اعدام قرار دارد. حکم اعدام او در دادگاه بدوی صادر، ودر دادگاه تجدید نظر تایید شده است. هم اکنون پرونده ی او برای تایید یا نقض حکم به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

     اینک به آگاهی شما می رسانیم که اتهام انتسابی به او در آغاز تبلیغ علیه نظام بوده که سپس به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی، و پس از آن به گونه ای تصاعدی با انتساب اتهامهایی دیگر به او که مجازاتهایی سنگینتر را در پی دارد تشدید شده است. آخرین اتهامات او توهین به مقدسات و سرانجام سبّ النبی بوده است. بدین سبب، این شهروند کرد ایرانی که ابتدا به اتهام تبلیغ علیه نظام با حد اکثر یک سال مجازات دستگیر شده بود اینک به سبب نشر دیدگاه خود در فیس بوک و نقل قول دیدگاههای دیگران دراین رسانه در معرض مجازات اعدام قرار گرفته است.

     ما کنشگران کارزارلغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) در نهایتِ نگرانی از سرنوشت این جوان هموطن و همسر و فرزند خردسال او، مصرانه خواستار نقض مجازات اعلام شده برای او و رسیدگی مجدد پرونده ی او در دادگاه صالح دیگر هستیم و خواهان آنیم که او که هیچ یک از اتهامهای خود، به ویژه در زمینه ی توهین به مقدسات و سبّ النبی، را نپذیرفته است هرچه زودتر از قید مجازات اعدام رهایی یابد و آزاد شود.

     ما وجدان آگاه مردم آزاده ی ی ایران و جهان را به دفاع از برقراری عدالت و آزادی اندیشه و بیان و نیز لغو هرگونه مجازات اعدام فرا می خوانیم.

   کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام )

تاریخ 17/9/93:

نظر بدهید