مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای دلخواسته در باره بیانیه حزب دمکرات کردستان

Oct 21st, 2014 | Non classé, مصاحبه ها

 

جنگ در کوبانی بظاهر حالت مغلوبه بخود گرفته است و اگر اصحاب غار وارد شهر شوند شاید بشود گفت که کار تمام استدخالت ارتش ترکیه راه حل است؟ دخالت سپاه؟ باز کردن مرز ترکیه؟ ….؟ می بینیم که هیچ راه حل خوبی وجود ندارد.
چرا چپهای اروپا فعال نمی شوند؟ علل مختلفی دارد و یک علت اصلی این است که جریانهایی در داخل کردها از طریق اسرائیل و نئو کانزواتیوها عمل کرده و می کنند.

البته راه حل دراز مدت از مردم سالار کردن ایران می گذرداگر جامعه ملی بر ترسهای خود غلبه کند و خود را از شر اصلاح طلبی رها کند و در جنبشی خود جوش و خشونت زا بحرکت در آید، مانند قلبی خواهد شد که طپش آن امواج دموکراتیزه کردن و خشونت زدایی رابه منطقه صادر خواهد کردمنطقه نه احتیاج به شونیسم قومی و مذهبی و نژادی که نیاز به ایجاد نوع بسیار پیشرفته تر اتحادیه خاورمیانه و اسیای میانه دارد و برداشته شدن مرزها و دوستی و همکاری را جانشین تعصبها و فناتیسم دینی/قومی/نژادی کردن و ایران مردمسالار و جمهوری شهر وندانش نقشی پیشتاز و کلیدی در این رابطه می تواند بازی کند...در مصاحبه با رادیو عصر جدید .

 

نظر بدهید