نا ممکن بودن رهبری نخبگان مردمسالار بدون باور به رهبری خود و بدون مشارکت همگانی، سخنرانی علی صدارت

Feb 10th, 2024 | مصاحبه ها

نظر بدهید