امریکا و اروپا در آینۀ مقایسه جنگ اوکراین و کشتار غزه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

Nov 10th, 2023 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در جمعه, 19 آبان 1402

نظر بدهید