افشاگری های بی سابقه از اختلافات مسئولان امنیتی و اطلاعاتی و نظامی/ جاسوسی و درز اطلاعات، نویسنده نکته بین (٣)

Aug 24th, 2023 | مقالات

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 02 شهریور 1402

 

پنجم: جاسوسی و فروش اطلاعات توسط نیروهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی و نظامی:

* یکی دیگر از مسئولان که در این رابطه سخن رانده است ﺟﻮاد ﻣﺮﺗﻀﻮي (ﮐﺎرﺷﻨﺎس وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، می باشد که می گوید:

«… ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﺮﺑﯿﺖ ﺷـﺪﮔـﺎن ﻧـﻈﺎم، اﻓـﺮادي ﮐﻪ ﻧـﻈﺎم در ﺛـﻤﺮ دادن آﻧـﻬﺎ ﻧـﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺑـﺮاﻧـﺪازي ﻧـﻈﺎم را ﮐﻠﯿﺪ زده اﻧـﺪ. در ﻧـﻬﺎدﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺤـﺮان ﺗـﻀﺎد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳـﺖ.

… ﻣـﻦ ﺗـﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از آﻗـﺎﯾﺎن، اﯾﻨﺠﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ واﻗـﻊ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧـﻢ درك ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳـﺎده ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗـﺪرت دﺳـﺖ ﮐﻢ ۶۰ تا ۷۰ درﺻـﺪ ﻣـﺮدم را ﮐﻢ ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺳـﺮﮐﻮب ﮐﺮد. ﻣـﻦ ﺑـﺎ دوﺳـﺖ ﻋـﺰﯾﺰي ﮐﻪ در ﻣـﻮرد اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺎت در ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس و ﻫـﻮا ﻓـﻀﺎ اﺗـﻔﺎق اﻓـﺘﺎده اﺳـﺖ، ﻫـﻢﻧـﻈﺮم. ﻣـﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪﻫـﺎن ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻ ﻣﯽ ﺑـﺮﯾﻢ و ﺑـﻪ ﻋـﺮش اﻋﻠﯽ ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﯿﻢ، ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺎت آﻧـﻬﺎ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺣـﺮﻓﯽ ﺑـﺰﻧﯿﻢ. اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺎت ﻣﮑﺮر در ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﯾﺰي ﺷـﺮاﯾﻂ در ﺑـﺮون ﻣـﺮز ﮐﺸﻮر و اﻗـﺪاﻣـﺎت ﺧـﻮدﺳـﺮ ﯾﺎ ﺑﻬـﺘﺮ ﺑـﮕﻮﯾﻢ ﻣـﻨﻔﻌﺖ ﻃـﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻋـﺪها ي از ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪﻫـﺎن ارﺷـﺪ ﮐﺸﻮر، در ﻧـﻘﻄﻪ ﻣـﺮﮐﺰي ﻗـﺪرت ﻣـﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷـﺮاﯾﻂ را ﺑـﻪ اﻧـﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ، ﻣﺤـﺪود ﮐﺮدن ﻣـﺮدم و ﻓـﺸﺎر ﺣـﺪاﮐﺜﺮي ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ رﺳـﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ.

… ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺰارﺷـﺎت ﺑـﻪ روزي ﮐﻪ دﺳـﺖ ﮐﻢ در وزارت اﻃـﻼﻋـﺎت دارﯾﻢ، ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺑﺴﯿﺎري ﺷـﺪه اﯾﻢ. ﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻣـﺪﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻋـﺪل ﻋﻠﯽ و ﭘـﺮﭼـﻤﺪار اﺳـﻼم و رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻗـﺎ اﻣـﺎم زﻣـﺎن «ارواﺣـﻨﺎ ﻓـﺪا» ﻣﯽ داﻧﯿﻢ، ﮐﻪ ﻧـﺒﺎﯾﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺣـﻀﺮت آﻗـﺎ، ﻣـﺎ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟـﺖ ﻣﯽ ﺷـﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺗـﺎ ﺟـﺎن دارﯾﻢ در رﮐﺎب ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ. ﺣـﻀﺮت آﻗـﺎ، ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧـﻄﺮﻧـﺎك ﮔـﺰارش ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﭼـﻨﺪ دﺳـﺘﮕﯽ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺎ در ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧـﻄﺮﻧـﺎك اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﻟﺤـﻈﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اﻗـﺪاﻣـﺎﺗﯽ ﺑـﺪون ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺟـﻮد دارد. ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺰارﺷـﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧـﻬﺎدﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻧـﻈﺎﻣﯽ، ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ از ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﻋـﻘﺪﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻣـﺨﺒﺮﯾﻦ ﺧـﻮد درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ و واﮐﻨﺶ آﻧـﻬﺎ ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺴأﻟـﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور از ذﻫـﻦ اﺳـﺖ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻧـﻈﺮ واﮐﻨﺶ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻋـﺘﺮاﺿﯽ روﺑـﺮوي ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﭼـﻨﺪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ.

دﺳـﺘﻪ اول، ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓـﻘﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗـﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗـأﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ  ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داده اﻧـﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﺧـﻄﺮ ﺑـﺎﻟـﻘﻮه ﺑـﺎﺷـﻨﺪ. و ﺑـﻨﺎ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺗـأﻣﯿﻨﯽ ﺧـﺎﻧـﻮاده دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺮ اﻗـﺪاﻣﯽ در ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﺰﻧـﻨﺪ.

دﺳـﺘﻪ دوم، ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ از رﯾﺸﻪ ﻗـﻮﻣﯿﺘﯽ و ﻃـﺎﺋـﻔﻪ اي ﺑـﺮﺧـﻮردارﻧـﺪ و ﺗـﺤﺖ ﻓـﺸﺎر ﻓـﺎﻣﯿﻞ، ﻃـﺎﺋـﻔﻪ، ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺟـﺮﯾﺎن ﻫـﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳـﺖ ﺗـﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﻧـﺪارﻧـﺪ.

دﺳـﺘﻪ ﺳـﻮم، اﻓـﺮادي ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗـأﻣﯿﻦ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ درآﻣـﺪه اند و از ﻧـﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﻋـﺘﻘﺎدي ﻗـﺮار دارﻧـﺪ.

دﺳـﺘﻪ ﭼـﻬﺎرم، ﺷـﺎﻣـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﺧـﻮد را ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﻓـﺎﻣﯿﻠﯽ ﯾﮏ و دو، ﯾﺎ ﻓـﺎﻣﯿﻞ ﻫـﺎي دور ﺧـﻮد را در ﺟـﺮﯾﺎن اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺧـﻮد دﯾﺪه اﻧـﺪ و دﺳـﺖ از اﻗـﺪام ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺮداﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﻮرد را زﯾﺎد داﺷـﺘﯿﻢ.

دﺳـﺘﻪ ﭘﻨﺠـﻢ، ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﺨﺒﻪ در ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻮرﺳﯿﻪ و ﮔـﺬران دوران ﺗﻌﻬـﺪ وارد ﻧﯿﺮو ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﯾﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم ﯾﺎﻓـﺘﻦ ﺷـﻐﻞ ﻣـﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧـﻮد، ﺑـﻪ درآﻣـﺪ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ راﺿﯽ ﺷـﺪه اند و از ﻧـﻈﺮ اﻋـﺘﻘﺎدي در ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ. اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣـﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ در ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽ روﻧـﺪ، ﮐﻪ دﯾﺪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺮﮐﻮب در اﯾﻦ اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت ﻧـﺪارﻧـﺪ».

* به همین شکل در روز ۱۳ دی ماه، سرهنگ علی زروانی می گوید:

«… بعضي از وزارت خانه‌ها به دليل سودهاي بالايي كه در امر اقتصادي در جيبشان مي رود، عمداً و عملاً در كار وزارتخانه هايي كه به رفاه وصنعت كشور مربوط است كارشكني مي كنند كه بتوانند كار اقتصادي خود را پيش ببرند. اين امر درست نيست و البته جاي بحث زيادي دارد. من فقط اشاره كردم. به عنوان مثال، وزارت اطلاعات در بيشترين حد از تجارت قرار دارد. بدليل توان اطلاعاتیِ به روزِ خود، مي تواند با سود سرشار تجارت كند و اين تجارت بخشي در اختيار اين نهاد، و بقيه درجيب برخي از دوستان در اين نهاد مي رود.

… سربازي كه با مردم درگير مي شود، بخاطر شرايط اين روزها ديگر خودش نيست، اين فرد صبح يا نيمه شب به شيفتش مي رود، وقتي برمي گردد گويي كسي رفته و ديگري برگشته است، حال روحي مناسبي ندارد. كرختي خاصي در او ديده مي شود. امروز مي آيد و فردا نمي آيد. مرخصي تقاضا مي كند به هر شكل كاري مي كند كه در محل كار حضور پيدا نكند. در يك روز ما ١٧ نيرو داشتيم كه سر تيم بودند و تلفن كردند و استعلاجي رد كرده اند و ما مطمئن بوديم كه اين كار او بي دليل است و فقط نمي خواهد در مقابله با مردم حاضر شود. بودجه داشتن و نداشتن، مسأله اصلي نيست و جيب هايشان هم پر شد، وقتي نيرو دلش با مقابله با مردم نيست، يعني ما درسيستم كم كاري كرده ايم و كاستي داريم و سيستم ناكارآمد و خراب مي شود. حاج آقاي محم دزاده هم حضور ندارند در اين محل، كاش بودند و تأييد مي كردند و توضيح مي دادند كه وقتي روز به روز گزارش مي فرستند كه از بالا گزارش حفاظت آمده است، استان شلوغ است و نيروي شما عمل نكرده است. ايشان هنوز نمي داند كه ما نيروي خياباني نيستيم و نيروي مسلح هستيم و توان لحظه اي نداريم و نيرو اگر نخواهد بيايد، نمي آيد و نمي شود با نامه نگاري و از اين جور ابزار، او را كف خيابان آورد.

وی ادامه می دهد:

دﺳـﺘﻪ ﺷـﺸﻢ، ﺳـﺮﺧـﻮردﮔـﺎن از ﺟـﺮﯾﺎن رﻫـﺒﺮي و ﻣـﻘﺎﺑـﻠﻪ ﺑـﺎ اﺻـﻞ ﺣﮑﻮﻣـﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣـﻌﺘﺮض ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧـﻈﺎم ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﯾﺎ ﭼﻬـﺮه ﻫـﺎ در زﻣـﺎن ﺷـﻮرش ﯾﺎ ﺑﺤـﺮان در ﮐﺸﻮر، اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻧـﻈﺎم را ﻣـﻘﺼﺮ در ﺗـﻤﺎﻣﯽ ﻣـﻮارد و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ و در ﮔـﺰارﺷـﺎت ﺑﺴﯿﺎري آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺻـﻞ رﻫـﺒﺮي را در ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟـﺶ ﮐﺸﯿﺪه اند و ﺑـﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي دارﻧـﺪ. اﻣﮑﺎن ﻫـﺮ اﻗـﺪاﻣﯽ از ﺳـﻮي اﯾﻦ اﻓـﺮاد دور از ذﻫـﻦ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎﺷـﺪ.

دﺳـﺘﻪ ﻫـﻔﺘﻢ، از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ، ﻫـﻤﺰاد ﭘـﻨﺪاري ﺑـﺎ ﻣـﺮدم را در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﺧـﻮد دارﻧـﺪ. اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻣـﺮدم را ﻣـﻄﺎﻟـﺒﻪ ﮔـﺮ ﺣـﻖ ﺧـﻮد از ﻫـﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ و ﺧـﺸﻮﻧـﺖ را ﺑـﺮ آﻧـﻬﺎ ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ داﻧـﻨﺪ. ﻣـﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺳـﺘﻔﺘﺎ اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ دﻓـﺎﺗـﺮ ﻣـﺮاﺟـﻊ ﻋـﻈﺎم در ﻗـﻢ و ﻋـﺮاق، ﻫـﻢ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

دﺳـﺘﻪ ﻫﺸـﺘﻢ، ﺑـﺎ ﺧـﺸﻮﻧـﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧـﺎن ﻣـﺨﺎﻟـﻔﻨﺪ. و ﺣـﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ اﻗـﺪام ﺧـﺸﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آرام درﻣـﻘﺎﺑـﻞ اﻋـﺘﺮاض زﻧـﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. و ﻣـﺎﯾﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣـﺮف ﻫـﺎي زﻧـﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﯿﺪه ﺷـﻮد و ﺣـﻖ ﻫـﺎي آﻧـﻬﺎ ﺑـﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻋـﺎدي، در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر ﻗـﺮار ﮔﯿﺮد.

دﺳـﺘﻪ ﻧـﻬﻢ، ﻋـﺪم ﺗـﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ درﮔﯿﺮي ﯾﺎ رودروﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻧـﻮان را دارﻧـﺪ. اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻧـﻈﺮ اﻋـﺘﻘﺎدي ﻣـﺎﯾﻞ ﺑـﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ زﻧـﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ».

در همین رابطه به سخنان یکی از مسئولان نظامی که در جلسه روز ۱۳ دیماه ۱۴۰۱ در برابر رهبری مطرح شدند، توجه فرمایید

* سرهنگ عباس بنائي خيرآبادي می گوید:

«… فرماندهي محترم سپاه استان در مورد شرايط استان صحبت كردند و به كلي وضعيت استان را گفتند. من تنها در مورد سپاه محمد رسول الله چند نكته كوچک عنوان مي كنم.

مسألۀ فاصلۀ نيروها از سركوب هاي خياباني، به عينه ديده مي شود. يعني نيروي آموزش ديده اي كه براي شرايط اغتشاش و بحران آماده سازي شده است، درست در زماني كه بايد، نمي تواند از عهدۀ وظايف خودش بر بيايد. البته اينها علل مختلفي دارد و تنها مسائلي كه فرماندهان محترم عنوان كردند، نيست. حضرت آقا، در نيروي تحت امر من، بعضي از مسائل عقيدتي است. نيروي من تمايل به درگيري با دختران و زنان نشان نمي دهد. نيروهاي من عنوان مي كنند، اگر نيروهاي اغتشاشگر يا هر چيزي كه اسم آن را مي گذاريد، مرد بودند، با كمال ميل و اعتقاد، آنها را سركوب مي كردند، اما چون افراد روبرو، زنها و دختران هستند، در مقابل مردان ضعيف هستند، لذا از درگيري خودداري مي كنند و به تذكر بسنده مي كنند. در دو دوره درگيري در بلوار ارم شيراز، شاهد بودم كه دختران دانشجو را با كلام رهسپار مي كردند، در حالي كه تجهيزات در اختيار داشتند. عده اي از نيروهاي من هم، در اعتراضات و صحبت هاي صف هاي آمادگي براي اقدام، تجهیزات خود را زمين گذاشته و اعلام كردند، اينها خانواده ما هستند و اعتراضاتشان بر حق است و برای مشكلات معيشتي و اقتصادي اعتراض واجب است و حق خود را از نظام مي خواهند. يعني عده اي از نيروهاي من اين اعتراضات را مشروع مي دانند. در اين ميان افرادي كه نيروهاي بيسيم ما هستند كه در مواقع درگيري ها و جلوگيري از اغتشاشات، مسيرهاي غير واقعي براي نيروهاي كف صحنه مي فرستند و وقتي علت را دنبال كرديم، گفتند كه ما با مردم درگيري نداريم و حتي در مقابل بازداشت و توبيخ هم با لبخند و راضي از خود وارد بازداشت شده اند. اين نيروها حرف هاي مختلفي دارند كه شكاف بين حكومت و اين افراد، مي تواند خطر بزرگي را براي نظام و كشور به همراه داشته باشد».
   
وی در ادامه می گوید:

«دﺳـﺘﻪ دﻫـﻢ، اﻓـﺮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻪ دﻧـﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. و ﺗـﻤﺎﯾﻼت ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﺻـﻼﺣـﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣـﻮاﻗـﻊ، ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣـﺼﺮ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣـﻮﺳـﻮي را در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮد، ﺗـﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﺳـﺘﻪ ﯾﺎزدﻫـﻢ، از ﻧـﻈﺮ ﮐﻠﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﮑﻮﻻر را در ﻧـﻈﺮ دارﻧـﺪ. ﺗـﻤﺎﯾﻼت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺟـﺮﯾﺎﻧـﺎﺗﯽ دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﺿـﺪ اﻧـﻘﻼب ﻣـﺮوج آن اﺳـﺖ. و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗـﻤﺎﯾﻼت ﺑـﻪ ﺟـﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺟـﻤﻬﻮري ﺳﮑﻮﻻر در ﻋـﻘﺎﯾﺪ آﻧـﻬﺎ ﮔـﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﺗـﻤﺎﯾﻼت ﮐﻪ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻧـﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺴﯿﺎري را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺮﺷـﻤﺮد، ﺗـﻨﻬﺎ از ﺳـﺎل ٩٨ ﺷﮑﻞ ﮔـﺮﻓـﺘﻪ اند. اﮔـﺮ ﺑـﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ، اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺎت ﻓـﺎﺣـﺶ در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣـﺮدم و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ، ﺑـﺪل ﮐﺮده اﺳـﺖ.

… ﺣـﺎل در ﻣـﻮرد ﺧﯿﺎﺑـﺎن اﻧـﺪﮐﯽ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ. ﺑـﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳـﺮي از اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت را اﻏـﺘﺸﺎﺷـﺎت ﭘـﺮاﮐﻨﺪه ﻧـﺎم ﮔـﺬاري ﮐﺮد. ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗـأﻣﯿﻨﯽ ﺑـﺮاي ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻔﺎوت ﻣـﺮدم، ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧـﻨﺪ از اﻟـﮕﻮﻫـﺎﯾﯽ ﺗـﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺒﺮﻧـﺪ. ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، راﻫﮑﺎر را در دﺳـﺘﻮرات ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﻓـﺮﺳـﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮدن اﻏـﺘﺸﺎﺷـﺎت دﯾﺪه اﺳـﺖ. اﺷﮑﺎل ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣـﺴأﻟـﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺣـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﭘـﺮاﮐﻨﺪه ﻓـﺮﺳـﺎﯾﺸﯽ ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ ﺷـﺪ و ﺣـﺮﮐﺎت ﻫـﺎي ﭘـﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺧـﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﮐنﻨﺪ، اﯾﻦ ﺧـﻼﻗﯿﺖ ﻫـﺎ در اﻟـﮕﻮﻫـﺎي ﺗـﺪرﯾﺴﯽ در ﻫﯿﭽﯿﮏ از دروس ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺣـﺎﻓـﻆ اﻣﻨﯿﺖ، نیستند. ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﺷـﺎﻫـﺪ ﺑـﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤـﻠﻪ در ﮐﻼن ﺷﻬـﺮ ﺗﻬـﺮان، اﯾﺪه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﭼـﻨﺪ ﺷـﺐ ﻣـﺘﻮاﻟﯽ ﻣـﺮدم ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧـﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧـﺪ. ﻫـﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﭘـﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات، از ﻃـﺮف ﻣـﺮدم ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻣـﺮدم در ﻣـﺤﻼت ﺧـﻮد ﻧﯿﺮوﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﺴﺨـﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ رﺳـﺎﻧـﺪه اﻧـﺪ.

… ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳـﺎﺧـﺘﺎر اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، دﻫـﻪ ﻫـﺎي ٧٠، ٨٠ و ٩٠ ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ، ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺤـﻠﯿﻠﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻧـﺪارﻧـﺪ. ﺗـﻮان ﻣـﻘﺎﺑـﻠﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي آﻧـﻬﺎ در ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻧﯿﺴﺖ. ﻣـﺴﺎﺋـﻞ و ﺳـﺎﺧـﺘﺎر دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽ ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺪ، ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دﻫـﻨﺪ، ﺑـﺎ ﻧـﮕﺎه ﺑـﻪ ﻏـﺮب، روزﮔـﺎر ﺧـﻮد را ﻣﯽﮔـﺬراﻧـﻨﺪ و ﺣـﻖ ﻫـﺎي ﺟـﺎري در ﻏـﺮب را ﺣـﻖ ﺧـﻮد ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ. ﺗـﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺮان ﻧـﺪارﻧـﺪ، ﯾﮑﯽ از اﻫـﺪاف ﻣـﻬﻢ آﻧـﻬﺎ ﺧـﺮوج از ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ، ﯾﺎ ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ اﯾﺪه آل ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ. ﺣـﻀﻮر در ﺧـﻠﻮت ﻫـﺎ و ﻣـﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫـﺎ، ﺑـﺮاي آﻧـﻬﺎ ﻣـﻬﻤﺘﺮ از ﺣـﻀﻮر در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ. ﻫـﺮ ﻣـﺴأﻟـﻪ اي ﮐﻪ در ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺖ ﺑـﺎ رﻫـﺒﺮي و ﻧـﻈﺎم ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ، ﻧـﺎدﯾﺪه و ﻧـﺎﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﭘـﺬﯾﺮﻧـﺪ. ﺣـﻀﻮر آﻧـﻬﺎ در اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ، ﻧـﻪ ﺑـﻪ  دﻟﯿﻞ اﻋـﺘﺮاض، ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫـﻢ ﺑـﻮدن دﺧـﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ و ﺗـﺒﺪﯾﻞ اﻋـﺘﺮاض ﺑـﻪ ﻫﯿﺠﺎن اﺳـﺖ، ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﻫﻤﮕﯽ آﻧـﻬﺎ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺻـﺎدق ﻧﯿﺴﺖ. و در اﯾﻦ اﻓـﺮاد، ﺗـﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎري ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ، ﮐﻪ درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣـﺴﺎﺋـﻞ روز ﮐﺸﻮر دارﻧـﺪ و درﯾﺎﻓـﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت از ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎي ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣـﻀﻮر در ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ. از اﯾﻦ رو، ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﻓـﺮاد، ﺑـﺎ ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزي زﻧـﺪﮔﯽ در زﻣـﺎن ﭘﻬـﻠﻮي، از ﻧـﻈﺮ آزادي ﻫـﺎي ﻓـﺮدي در ﭘـﻮﺷـﺶ را، اﻟـﮕﻮي اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑـﺮاي اﻣـﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣـﺴأﻟـﻪ را ﮐﻤﯽ ﺑـﺎزﺗـﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻬـﺘﺮ ﻣـﻀﻤﻮن را ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﻮﯾﻢ. ﺑـﺮﺧﯽ از ﺟـﻮاﻧـﺎن اﯾﻦ ﮔـﺮوه، ﻧـﻮر ﭘﻬـﻠﻮي را ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣـﺪل ﺑـﻮده اﺳـﺖ، اﻟـﮕﻮ ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ و در ﭘـﻮﺷـﺶ ﻟـﺒﺎس و ﻣـﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫـﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﺒﺎﻫـﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ او داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﯽ ﺑـﻨﺪ و ﺑـﺎري و آزادي زﻧـﺪﮔﯽ را در او ﺧـﻼﺻـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣـﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟـﻮان ﻫـﺎ ﻫـﻢ در زﻣـﺎن ﺣـﺎدﺛـۀ ﻣـﺘﺮوﭘـﻞ، ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر او در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺧـﻮش ﮔـﺬراﻧﯽ او در زﻣـﺎن ﺳـﻮﮔـﻮاري ﻣـﺮدم در ﮐﺸﻮر، اﻋـﺘﺮاض ﮐﺮده اﻧـﺪ. اﯾﻦ ﻣـﺜﺎل ﺳـﺎده از ﺗـﻀﺎد ﻫـﺎي رﻓـﺘﺎري ﺧـﺎﻧـﻮاده ﭘﻬـﻠﻮي، ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋـﺖ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﻫـﻢ ﻧـﻈﺮ ﺑـﺎ آﻧـﻬﺎ، ﯾﺎ ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﻧـﻈﺮ آﻧـﻬﺎ، ﻋـﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑـﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣـﻨﻔﻌﺖ ﻣـﺎ در ﺟـﺮﯾﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻃـﻠﺐ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛـﺒﺎت در ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ و ﺣـﻀﻮر ﺧﯿﺎﺑـﺎﻧﯽ ﻣـﺮدم را ﻧـﺪارﯾﻢ، ﺷـﺎﻫـﺪ ﻫﯿﭻ ﺣـﺮﮐﺘﯽ ﺷـﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻃـﺮف اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. در ﮔـﺰارﺷـﺎﺗﯽ از ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎ و ﻫـﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫـﺎي رﺿـﺎ ﭘﻬـﻠﻮي ﺑـﺎ ﺟـﺮﯾﺎﻧـﺎت ﺟـﻤﻬﻮري ﺧـﻮاه ﯾﺎ ﺟـﺪاﯾﯽ ﻃـﻠﺐ ﻫـﻢ دﯾﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﮔـﺎﻫـﺎً ﺗـﻤﺎﯾﻼت او در ﻟـﻐﺖ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد، اﻣـﺎ در ﻟﺤـﻈﻪ ﺣـﻀﻮر ﻣـﺮدم در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑـﺎن، ﻟـﺤﻦ ﮐﻼم ﺷـﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟـﺮﯾﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻃـﻠﺐ از ﺟـﺮﯾﺎﻧـﺎت دﯾﮕﺮ ﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎي رﺿـﺎ ﭘﻬـﻠﻮي ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﻣـﺘﻔﺎوت ﺟـﺎﻣـﻌﻪ، ﻧـﺸﺎن دﻫـﻨﺪۀ ﻣﯿﺰان ﻋـﺪم اﻃـﻼع او از ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﺟـﺎﻣـﻌۀ ﻣـﺪﻧﯽ، ﯾﺎ ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ. در ﺳـﺨﻨﺎن او ذره اي ﺷـﻨﺎﺧـﺖ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ و ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﻧـﻈﺎﻣﯽ و اﻧـﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد. او ﻫـﻤﻮاره ارﺗﺸﯿﺎن را ﻣـﺨﺎﻃـﺐ ﺧـﻮد ﻣﯽ داﻧـﺪ، وﻟﯽ او ﻧﻤﯽ داﻧـﺪ ﮐﻪ اﻗـﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳـﺎﺧـﺘﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺷـﺒﮑﻪ ﺳـﭙﺎه ﺑـﻪ او دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﻃـﺒﻖ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ روز در ﺑـﺨﺶ ﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬـﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ، ﺗـﻤﺎﯾﻼت ﺑـﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑـﻪ ﺟـﺮﯾﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻃـﻠﺐ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ و در ﻟﺤـﻈﻪ اﻗـﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ. ﺑـﻄﻮر ﻣـﺜﺎل، ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﯿﺮي ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﺒﮑﻪ اي در ﺳـﺎﺧـﺘﺎر اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه اﺷـﺎره ﮐﺮد، ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺼﺪ رﺳـﺎﻧـﺪن اﺧـﺒﺎر و اﻃـﻼﻋـﺎت ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ رﺿـﺎ ﭘﻬـﻠﻮي و ﺣـﺎﻣﯿﺎﻧـﺶ، ﺑـﺎرﻫـﺎ ﺗـﻤﺎس ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دﻓـﺘﺮ او داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، ﮐﻪ ﺑـﺎ ورود ﺣـﻔﺎﻇـﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺮوﻧـﺪه، ﺳـﺮﯾﻌﺎً ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﻘﺎم ﻗـﻀﺎئﯽ در ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻗـﻀﺎئﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﻠﺢ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘﻨﺪ. رﺿـﺎ ﭘﻬـﻠﻮي ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻧـﺒﻮدن در اﯾﺮان، درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣـﺴﺎﺋـﻞ اﻗـﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻧـﺪارد. اﯾﻦ ﻓـﺮد ﻧﻤﯽ داﻧـﺪ ﮐﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ. و در زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿـﻊ اﻗـﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣـﺨﺎﻃـﺐ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده است و ارﺗـﺒﺎط ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺮف ﻫـﺎي او ﺑـﺮﻗـﺮار ﻧﻤﯽ کنند. ﺑـﺎ ﺑـﺮداﺷـﺖ اﻃـﻼﻋـﺎت از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧـﻮادﮔﯽ در ﮐﺸﻮر در شبکه ﻫـﺎي اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻀﻮر ﺟـﺮﯾﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻃـﻠﺐ در ﮐﺸﻮر، ﺑـﻪ ﻣـﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋـﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔـﻮﯾﻢ و ﺗـﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، اﮔـﺮﭼـﻪ ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺑﺴﯿﺎري ﻫـﻢ ﻫﺴـﺖ ﺑـﺮاي ﻃـﺮح ﻣـﻮﺿـﻮع و ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﺮدن، اﻣـﺎ از ﺣـﻮصلۀ ﺟـﻤﻊ ﺧـﺎرج اﺳـﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺸـﺐ ﻣـﻘﺪاري ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. در ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎي ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ دور ﻫـﻢ ﺟـﻤﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ، اﯾﻦ اﻃـﻼﻋـﺎت رﺻـﺪ ﺷـﺪه اند. درﺻـﺪ زﯾﺎدي از ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎ در   ﻣـﻮرد ﺟـﺮﯾﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻃـﻠﺐ ﻫﯿﭻ ﻧـﻈﺮي ﻧـﺪارﻧـﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﻮدن و ﻧـﺒﻮدن ﺷـﺎن ﺑـﺮاي آﻧـﻬﺎ ﺗـﻔﺎوت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣـﺨﺎﻟـﻔﺖ اﯾﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ نظام، ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ و آزادي اﺳـﺖ.

ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﯾﮏ درﺻـﺪ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎ ﮐﻪ ﻋـﻤﻮﻣـﺎً ﻣـﺬﻫـﺒﯽ و ﻫـﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻧـﻈﺎم و رﻫـﺒﺮي و اﻧـﻘﻼب ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺣـﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺬف ﮐﺮدن رﺿـﺎ ﭘﻬـﻠﻮي در ﻫـﺮ ﺟـﺎي دﻧﯿﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

٨ درﺻـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻖ رﺑـﻮدن او و ﻣـﺤﺎﮐﻤﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻧـﻈﺮﺷـﺎن ﺑـﻪ اﻗـﺪامِ ﻓـﻮري اﺳـﺖ.

ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ١٣ درﺻـﺪ، ﻣـﺨﺎﻟـﻒ ﺟـﺪي ﺣـﻀﻮر ﭘﻬـﻠﻮي در ﮐﺸﻮر و ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

اﻣـﺎ در ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿۀ ﻣـﺮدم، ﺑـﺮﺧﯽ ﻃـﺮﻓـﺪار ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑـﺮﺧﯽ ﻃـﺮﻓـﺪار ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣـﻮﺳـﻮي، و ﮔـﺮوﻫﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد دﯾﮕﺮ ﺗـﻤﺎﯾـﻞ دارﻧـﺪ. اﻟـﺒﺘﻪ ﻧـﺎﮔـﻔﺘﻪ ﻧـﻤﺎﻧـﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣـﻮاﻓـﻘﺎن ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣـﻮﺳـﻮي ﺑـﺮاي ﻗـﺮارﮔﯿﺮي در ﺻـﺪر اﻣـﻮر ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻃـﻠﺒﺎن اﺳـﺖ. ﺗﺸﮑﺮ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ داده ﺷـﺪ، ﻣـﻄﺎﻟـﺒﻢ ﻣـﺎﻧـﺪ، ﺑـﻪ دوﺳـﺘﺎن و ﺳـﺮوران ﻋـﺰﯾﺰ ﻣﯽﺳﭙﺎرم».

* در جلسه ۱۳ دیماه ۱۴۰۱، یکی از فرماندهان سرتیپ هدایت الله امیری است که می گوید:

«حضرت آقا، در هفته اي كه گذشت، من بعد از تماس هاي فراوان با نمايندۀ حضرت عالي در استان حاج آقاي عبادي زاده جلسه داشتم و ايشان در جلسه فرمودند كه مردمي كه درخيابان روبروي نظام ايستاده اند، يا عامل دشمن هستند، يا خود با نظام دشمني دارند. حقيقتاً من ناراحت شدم از اين موضوع و به ايشان گفتم اگر توضيحات و گزارشات ارسالي شما براي رهبري هم از همين جنس گزارش هستند كه همۀ هم استاني ها، عامل دشمن هستند كه خدا بايد به فرياد اين مردم برسد. چطور مي خواهيد در عقبي بر سر پل صراط، پاسخ بدهيد؟

برادر عزيزم، ما جنگ را هم ديده ايم. توي جنگ، والله همه داوطلبانه پيش دستي مي كردند كه از ناموس وطن دفاع كنند. سردار اشتري هم هستند در جلسه اگر كه نيروي تحت امر ايشان در مسائل درست عمل مي كردند، وضع كشور الان اينگونه نبود. يا شايد هم بود و مسأله ديگري شعله اعتراضات را روشن مي كرد و نشود مشكلات و مسائل مردم را حل كرد. امروز حل شد، فردا چه؟ ١٠ سال بعد چه مشكلاتي بروز مي كند. موضوعات ريشه اي و در هم پيچيده است. بايد توان و قدرت تأمين داشت و مردم را بي جهت دشمن خطاب نكرد.

شايد با دوستي كردن و شنيدن مردم مسائل بهتر حل شوند».

* ترس سردار سلیمانی از نگاه کردن به آسمان – تردید نیروهای قدس در حمایت از نظام:
 
در رابطه با سپاه قدس، برخی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این نیرو، سخنانی را ابراز داشتند و نشان می دادند که این نیرویی که حاکمیت اینقدر برای آن هزینه می کند، در چه موقعیتی قرار گرفته است. به سخنان برخی از نیروهای این سپاه توجه فرمایید:

* یکی از سخنرانان، ﻣﻬﺪي آذری (ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻗﺪس) است که می گوید:

«… ﻫـﻤﺎﻧـﻄﻮر ﮐﻪ ﻣـﻘﺎم ﻣـﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮي ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ، ﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳـﺮدار ﺷﻬﯿﺪﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﻮق ﺳـﺮي ﺑـﻮد. ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣـﻮاﻗـﻊ اﯾﺸﺎن ﺧـﻮد در ﺻـﺤﻨﻪ ﺣـﺎﺿـﺮ ﺑـﻮدﻧـﺪ. اﯾﻦ شیوه ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﺟـﻠﻮ ﻣﯽ رﻓـﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣـﻼﻗـﺎت ﻫـﺎ را ﺗـﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ در ﺟـﺮﯾﺎن ﮔـﺬاﺷـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﺣـﻔﺎﻇـﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑـﺮﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﺎت ﺑـﻮد ﮐﻪ در آﺧـﺮ ﻫـﻢ ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ اﺗـﻔﺎق ﻧـﻈﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ روزﻧـﻪ، ﺑـﺎﻋـﺚ ﺗـأﻣﯿﻦ اﻃـﻼﻋـﺎت دﺷـﻤﻦ در لحظۀ ﺷـﻬﺎدت اﯾﺸﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﮑﺘﻪ اي ﺿﻤﻨﯽ ﻋـﺮض ﮐﻨﻢ، اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﺻـﻮرت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ آﺳـﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑـﺮد ﮐﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣـﺎﻫـﻮاره ﻫـﺎ ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧـﺸﻮد.

… در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ، ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس در ﻣـﺒﺎﺣـﺚ ﻣـﺨﺘﻠﻒ از ﻧـﻈﺮ ﺳـﺮﻫﺴـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﺟـﻤﻊ آوري اﻃـﻼﻋـﺎت، ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي وﺻـﻞ، ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﺗـأﻣﯿﻨﯽ و ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﻧـﻔﻮذ، ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﺎ ﻋـﺪم دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﻣـﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ اﻗـﺪاﻣـﺎت ﺳـﺮدار ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷـﺖ ﺑـﺪون واﺳـﻄﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻣـﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ و ﻣـﺬاﮐﺮات را ﺗـﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓـﺮادي ﮐﻪ ذﯾﺼﻼح ﺑـﻮدﻧـﺪ، ﻗـﺮار ﻣﯽ داد.

… ﺿـﻌﻒ ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس، در اﯾﻦ زﻣـﺎن ﮐﻪ ﺧـﺪمت تان ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ، از دﺳـﺖ دادن ﺑﺴﯿﺎري از ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﻫـﻢ ﭘﯿﻤﺎن در ﻣـﻨﻄﻘﻪ، ﺑـﺮاي آﻣـﺎدﮔﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺑـﺮاي اﻗـﺪاﻣـﺎت ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ اي اﺳـﺖ. ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه ﻗـﺪس ﮐﻪ ﺗـﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓـﺮاد اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑـﻪ ﺗـﻤﺎﻣﯽ ﻣـﺬاﮐﺮات و ﺗﻌﻬـﺪات دو ﺟـﺎﻧـﺒﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ، اﻋـﻢ از ﻧـﻈﺎﻣﯽ و ﺷـﺒﻪ ﻧـﻈﺎﻣﯽ، ﯾﺎ ﻃـﺎﺋـﻔﻪ اي، ﺑـﺎ ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪﻫﯽ ﺳـﺎﺑـﻖ را در دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﻧـﺪارﻧـﺪ و اﯾﻦ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻃـﺒﻘﻪ ﺑـﻨﺪي ﺷـﺪه، در اﺧﺘﯿﺎر ﻧـﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘﻪ اند ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻮازي ﺑـﺎ ﺳـﭙﺎه ﻗـﺪس ﻫﻤﮑﺎري داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، ﯾﺎ ﺑـﻨﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻼحدﯾﺪ آﻧـﻬﺎ، ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﻋـﺪم ﺗـﻮﻓﯿﻖ در ﮐﺸﻮر های ﺳـﻮرﯾﻪ و ﻋـﺮاق در روزﻫـﺎي اﺧﯿﺮ، ﻋـﺪم ﺗـﻮان ﮐﻤﮏ ﻫـﺎي ﺗـأﻣﯿﻨﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر، ﻫـﻤﭽﻮن ﺳـﺎل ٩٨، ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم ﺗـﻮان ﺑـﺮﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠـﻢ ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس در ﺑـﺮون ﻣـﺮز هستند. ﺑـﺎﯾﺪ در ﻧـﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﻢ، ﺑـﻨﺎ ﺑـﻪ اﺗـﻔﺎﻗـﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر، ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﺪه اي از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑـﺮون ﻣـﺮزي در ﭼـﺎرﭼـﻮب ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس، ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﺗـﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺑﯿﻦ ﺑـﻮدن ﺣـﻖ ﺑـﺎ ﻧـﻈﺎم ﯾﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم، ﮔـﺮﻓـﺘﺎر ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﺪه اي از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑـﺮون ﻣـﺮزي و ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن و ﻣـﻌﺎوﻧـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﮐﺸﻮر ﻫـﻢ، ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣـﺴأﻟـﻪ اﺷـﺎره دارﻧـﺪ. اﺟـﺎزه ﻣﯽ ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮐﻪ ﻣـﻘﺪاري روﺷـﻦ ﺗـﺮ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.

… ﺣـﻀﺮت آﻗـﺎ، ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑـﺨﺶ ﻫـﺎي ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن و ﻣـﺘﻌﺪد ﺳـﭙﺎه ﻗـﺪس در ﺗـﺮدﯾﺪ ﺑـﻪ ﺣـﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧـﻈﺎم ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣﯽﺑـﺮﻧـﺪ. از ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اﯾﻦ ﻣـﺴأﻟـﻪ: ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑـﺮون ﻣـﺮزي در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫـﺎي اﺧﯿﺮ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان واﺳـﻄﻪ و ﻃـﺮاح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫـﺎﯾﯽ در ﻣﺤـﺪودۀ ﮐﺸﻮر اﺳـﺮاﺋﯿﻞ، ﯾﻌﻨﯽ از ﻣـﺮزﻫـﺎي ﻟـﺒﻨﺎن ﮔـﺮﻓـﺘﻪ ﺗـﺎ ﺳـﻮرﯾﻪ، ﺑـﺎ ﻣـﺜﺎل هاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد آورد و ﻣـﻦ آﻣـﺎده ﮐﺮده ام، اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓـﺮوﺷﯽ ﮐﺮده اﻧـﺪ. اﯾﻦ اﻃـﻼﻋـﺎت ﻓـﺮوﺷﯽ، ﺣـﺴﺎس ﺗـﺮﯾﻦ ﻣـﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑـﻌﻀﺎً ﻣـﺎه ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي آﻧـﻬﺎ ﮐﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻮد را اﻓـﺸﺎ ﮐﺮده اﻧـﺪ. در ﻣـﺎه ﮔـﺬﺷـﺘﻪ، ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺣـﺰب اﷲ در ﺟـﻨﻮب ﻟـﺒﻨﺎن، ٢ ﻣـﻼﻗـﺎت ﻣـﺮزی ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﯾﺮاﻧﯽِ ﻋـﻀﻮ ﻧﯿﺮوی ﻗـﺪس را رﻫﮕﯿﺮی و ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان ﮔـﺰارش داده اﻧـﺪ. اﯾﻦ اﻓـﺮاد در زﯾﺮ رﺻـﺪ و ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

… ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﺮ در آﻣـﺮﯾﮑﺎي ﺟـﻨﻮﺑﯽ، ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﺎوﯾﻦ ﻣـﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻌﯽ ﺑـﻪ ﭘـﻨﺎﻫـﻨﺪﮔﯽ از راه ﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر آﻣـﺮﯾﮑﺎ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﺎ ﻧﯿﺮوهاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗـﺤﺖ ﭘـﻮﺷـﺶ ﺗـﺠﺎرت، ﻧﯿﺮوﻫـﺎي آﻣـﻮزش دﯾﺪۀ ﺗـﺤﺖ ﻫـﺪاﯾﺖ و ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏـﺮﺑﯽ و ﻋـﺮﺑﯽ ﻣـﻨﻄﻘﻪ، ﺑـﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي ﺟـﺪاﯾﯽ ﻃـﻠﺒﺎﻧـﻪ را رﺻـﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ رﺷـﻮه و ﭘـﻮل، اﺧـﺒﺎر و اﻃـﻼﻋـﺎت دروﻏﯿﻦ از آنها را ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر ﻣـﺨﺎﺑـﺮه ﮐﺮدﻧـﺪ و اﯾﻦ ﺑـﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ دﺳـﺘﮕﯿﺮي ﻫـﺎ در ﮐﺸﻮر، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳـﻔﺮ ﺗـﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑـﺮﻣﯽ گشت، در ﺑـﺪو ورود ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﺷـﻮد و دﺳـﺘﮕﯿﺮی ﻫـﺎی اﺷـﺘﺒﺎه ﺻـﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

… ﺣـﻀﻮر در ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋـﺮاق ﺑـﺮاي ﻋـﺪه اي از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣـﻌﺘﻘﺪ ﺑـﻪ ﻧـﻈﺎم، از ﻃـﺮف ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺧـﻮدي و در ﺗـﻀﺎد ﺑـﺎ ﻋـﻘﺎﯾﺪ ﻧـﻈﺎم ﺑـﻪ ﺧـﻄﺮ اﻓـﺘﺎد. در ٢ ﻣـﺎهۀ اﺧﯿﺮ، ﻣـﺎ ۴ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪﺳﯽ را ﮐﻪ در ﺗـﻠﻪ ﮔـﺮﻓـﺘﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻓﯿﺾ رﻓﯿﻊ ﺷـﻬﺎدت ﻧـﺎﺋـﻞ آﻣـﺪﻧـﺪ را ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺮﮔـﺮداﻧـﺪه اﯾﻢ. در ﻫـﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﻫـﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧـﺎن در ﮐﺸﻮرﻫـﺎي آﻓـﺮﯾﻘﺎﯾﯽ، اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ.

… ﻫـﻤﺎﻧـﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺣـﺎﺿـﺮ در ﺟـﻠﺴﻪ ﻣﯽ داﻧـﻨﺪ، اﺧـﺘﻼﻻت ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه ﺑـﺎ تأﺳﯿﺲ و ﺣـﻀﻮر اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺮون ﻣـﺮزي و ﺗـﻀﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋـﺪم آﻣـﻮزش و ﺣـﻀﻮر ﻧـﺎمؤﺛـﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو، ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺴـﺘﺮده اي از ﺗـﺪاﺧـﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺟـﻤﻊ آوري را بوﺟﻮد آوردﻧـﺪ. از ﻃـﺮﻓﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑـﺮﺟﺴـﺘﻪ و مؤﺛﺮ ﺳـﭙﺎه ﻗـﺪس در ﮐﺸﻮرﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ، اﻋـﻢ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺳﯿﺎر، ﯾﺎ در ﺳـﻔﺮ، در ﻣـﻮرد اﺗـﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻫـﺎﯾﺸﺎن در ﻣـﺴألۀ اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، ﻋـﻤﻼً ﻗـﺪرت و ﮐﺎرآﻣـﺪي ﺳـﺎﺑـﻖ را ﻧـﺪارﻧـﺪ و اﻋـﺘﻘﺎد آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺮدﯾﺪ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ».

** هزینه میلیون دلاری در یمن:

در ادامه، ادﯾﺐ اﺣﻤﺪ ﭘﻮر (نماﯾﻨﺪۀ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه اﺻﻔﻬﺎن) در همین رابطه می گوید:

«… ﻗـﺒﻞ از ﺟـﻠﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺎج آﻗـﺎ رﺿـﺎﯾﯽ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم، اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﺻـﺤﺒﺖ ﺧـﻮدﺷـﺎن ﺑـﮕﻮﯾﻨﺪ. اﯾﺸﺎن ﻓـﺮﻣـﻮدﻧـﺪ، ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑـﺮاي ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷـﺎن ﺣـﻔﻆ ﺷـﻮد را اﮔـﺮ در اﯾﺮان اﻧـﺠﺎم دﻫﯿﻢ، ﺛـﺒﺎت ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎز ﻣﯽ ﮔـﺮدد. ﻫـﻤﺎﻧـﻄﻮر ﮐﻪ آﻗـﺎﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، اﯾﺸﺎن در ﯾﻤﻦ ﻓـﻌﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫـﺰﯾﻨﻪ اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﯾﻤﻦ، ﺑـﺮاي وزارت اﻃـﻼﻋـﺎت، ﺳـﺎﻻﻧـﻪ ﺑـﻪ ۸.۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ رﺳـﺪ. اﯾﻦ ﻣـﺒﻠﻎ ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃـﻼﻋـﺎت و اﺧـﺒﺎر، ﺧـﺮج ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺑـﻌﺪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺟـﻤﻊ ﺑـﺒﻨﺪﯾﻢ، ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﺑـﻮدجۀ وزارت اﻃـﻼﻋـﺎت، ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﺮاي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر، اﯾﻦ ﺑـﺎﺷـﺪ، ﺑـﺮاي ﮐﻞ ﺟﻬﺎن و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ».

** هزینه های میلیون دلاری:

به سخنان ﻣﻬﺪي رﺿﺎﯾﯽ (اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ) توجه فرمایید:

«… ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑﺴﯿﺞ در اﻏـﺘﺸﺎﺷـﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻨﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣـﻌﺘﻘﺪي ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺒﻼً ﺑـﺎ اﻋـﺰام آﻧـﻬﺎ ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺑـﺮون ﻣـﺮزي ﻣـﺪاﻓـﻊ ﺣـﺮﻣﯿﻦ از آﻧـﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ. اﯾﻦ اﻓـﺮاد از ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑﺴﯿﺞ، ﻃـﺒﻖ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس داﺷـﺖ، ﺑـﺎ ﺣـﻘﻮق ﻣـﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ، ﭼـﻪ در زﻣـﺎن رزم، ﭼـﻪ در زﻣـﺎن اﺳـﺘﺮاﺣـﺖ ﻗـﺎﺑـﻞ ﭘـﺮداﺧـﺖ اﺳـﺖ. ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎي اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﺧـﺮﯾﺪ ﻣـﺮدم در ﮐﺸﻮر، ﺑـﺎﻻ ﮔـﺰارش ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺣـﻘﻮق اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﯾﮕﺎن ﺧـﺪﻣـﺖ، ﻣـﺘﻔﺎوت از ٧٠٠ دﻻر ﺗـﺎ ٢٧٠٠ دﻻر ﻣـﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ. اﯾﻦ ﺣـﻘﻮق در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣـﺴﺎﺋـﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. وﻟﯽ ﺑـﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺨﺖ از ﻣـﺒﺎرزه ﺑـﺎ داﻋـﺶ ﺗـﺎ ﻣـﺒﺎرزه در ﺳـﻮرﯾﻪ و در ﻣـﺮزﻫـﺎي اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺗـﺎ ﺣـﻀﻮر در ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺗـأﻣﯿﻨﯽ، ﺑـﻪ درﺧـﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺸﻮرﻫـﺎي آﻣـﺮﯾﮑﺎي ﺟـﻨﻮﺑﯽ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻣـﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪس ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﻗـﺎﺑـﻞ ﭘـﺮداﺧـﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣـﺮزي ﮐﺸﻮر ﻫـﻢ در ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺳـﭙﺎه و ﻧﯿﺮوي اﻧـﺘﻈﺎﻣﯽ و ارﺗـﺶ ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ و ﺟﻨﮕﯽ ﮔـﺎﻫـﺎً روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻣـﺒﺎرزه ﺑـﺎ اﺷـﺮار ﯾﺎ ﺿـﺪ اﻧـﻘﻼب ﻣـﺮزي، دﺳـﺖ ﮐﻤﯽ از ﻣـﺒﺎرزه ﺑـﺎ داﻋـﺶ و ﺣـﻀﻮر در ﯾﻤﻦ ﻧـﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﮔـﺎﻫـﺎً ﻗـﺪرت ادوات ﻫـﻤﺮاه ﻧﯿﺮو ﻫـﻢ در اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺮوي ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ و از ﻧـﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫـﻢ ﻗـﺎﺑـﻞ ﻣـﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣـﺎ ﻧﯿﺮوي ﻫـﻤﻮﻃـﻦ ﺧـﻮد را ﻧﯿﺮوي ارزان ﻣﯽ داﻧﯿﻢ، اﻣـﺎ ﺣـﺎﺿـﺮ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﺮاي ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺧـﺎرج ﭼـﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ. اﻣـﺮوز ﺣـﻘﻮق ﯾﮏ ﻧﯿﺮوي اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر، ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ۴۰۰ تا ۶۰۰ دﻻر ﺗﺨـﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﮔـﺎﻫـﺎً، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺒﺎﻧـﻪ روزي در ﺧـﻄﺮ از ﻫـﺮ ﺟـﺎﻧـﺐ اﺳـﺖ.

ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ارﺳـﺎل ﻧﯿﺮوي ﻣـﺘﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺸﻮرﻫـﺎي اروﭘـﺎي ﺷـﺮﻗﯽ و ﻏـﺮﺑﯽ ﺑـﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﺮاودات ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺮاﺳـﺮ دﻧﯿﺎ، ﺑـﺎ ﻧـﻈﺮ ﻣـﺸﻮرﺗﯽ ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و وزارت اﻣـﻮر ﺧـﺎرﺟـﻪ اﻧـﺘﺨﺎب و ﻓـﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪﻧـﺪ و ﺑـﻮدﺟـﻪ ﻫـﺎي ﮐﻼن را ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬار و ﺗـﺎﺟـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از اﯾﺮان ﺑـﺮدﻧـﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﭘـﻨﺎﻫـﻨﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ، ﻣـﺎ ﺣﺘﯽ ﻧـﺘﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ در ﻣـﻮرد آﻧـﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﻧـﺠﺎم دﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﺑـﻮدﺟـﻪ ﻫـﺎي ﮐﻼن ﮐﻪ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻠﯽ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ شدند، وﺳﯿﻠﻪ ﺗـأﻣﯿﻦ ﺧـﺎﻧـﻮادهﻫـﺎي اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﺷـﺪه اند».

* سخنان ﮐﻤﺎل ارﺟﻤﻨﺪي (ﺑﺮون ﻣﺮزي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه)، بسیار خواندنی است ، توجه فرمایید:

«… در اﯾﻦ دوره از اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت، ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺘﻨﻮع ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼـﻨﺪ ﺳـﺎل و ﺑـﺎ ﻓـﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗـﺎه، ﻣـﺮدم ﭼـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺮده اﻧـﺪ. ﻫـﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧـﻪ ﻋـﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ دوره از اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت ﮐﻪ اﺳـﻠﺤﻪ ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔـﺬاﺷـﺘﯿﻢ. ﺑـُﺮد ﻣـﺎ در اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺳـﻠﺤﻪ در ﮐﺎر ﻧـﺒﺎﺷـﺪ. از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤـﻈﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﮔـﻮﯾﻢ، اﯾﻦ اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت ﺟـﺪﯾﺪ ﺗـﻤﺎم ﻣﯽ ﺷـﻮند، اﻣـﺎ ﻣـﻨﺘﻈﺮ ﺗﮑﺮار آن در ﻫﻤﯿﻦ ﻣـﻘﺪار و ﻣـﺤﺘﻮا ﺑـﺎﺷﯿﺪ. ﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﻋـﺘﺮاﺿـﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗـﻞ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎﺣـﺪي ﮐﻪ ﺗـﺼﻮرات ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻧـﻘﻼب و ﺷـﺒﻪ اﻧـﻘﻼب ﻣﯽ رود. و رﺳـﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ، رﺳـﻤﺎً آن را اﻧـﻘﻼب زن ﻣﯽ ﺧـﻮاﻧـﻨﺪ. ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ازاﯾﻦ اﺗـﻔﺎﻗـﺎت اﻣـﺮوز؟

اول، ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺮدم ﻣـﺘﻨﻮع ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﺷـﺨﺺ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را در ﻋـﺒﻮر از ﻧـﻈﺎم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

دوم، ﻣـﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﺧـﻮد ﺷـﻨﺎﺧـﺖ دﻗﯿﻘﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﻢ.

ﺳـﻮم، ﻣـﺮدم ﺣـﺠﺎب را ﻧﻤﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ و آزادي ﭘـﻮﺷـﺶ را ﺣـﻖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣـﻖ را ﻣـﻮﻗـﺘﺎً ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎﯾﺪ داد، ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑـﻮد، اﯾﻦ ﺣـﻖ را ﺑـﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧـﺖ. ﯾﺎ اﮔـﺮ ﺑـﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷـﻨﺎﺳﯿﻢ، ﻣﺤـﺪود ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺟـﺎﻣـﻌﻪ را. ﺳـﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ».

** حمله اطلاعات سپاه به بخش سایبری وزارت اطلاعات:

* ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪی (وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺿﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی)، می گوید:

«… ﺣـﻀﺮت آﻗـﺎ، ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﻪ ﻣـﻦ در ﺧـﺪﻣـﺖ ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻢ، ﺗـﺎ ﻗـﺒﻞ از ورود ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧـﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺗـﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ، ﺑـﺮادران زﺣـﻤﺘﮑﺶ ﻣـﺎ ﮔـﺰارﺷﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻦ رﺳـﺎﻧـﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ٢ ﻧـﻔﺮ از ﭘـﺮﺳـﻨﻞ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧـﺘﻘﺎل ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓـﺮدا ﺷـﺐ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﮕﯿﺮی ٢ ﺟـﺎﺳـﻮس ﻣـﻮﺳـﺎد و ﯾﮏ ﺟـﺎﺳـﻮس از ﮐﺸﻮر ﻣـﺮاﮐﺶ را در ﮐﺸﻮر ﻋـﺮاق، ﺑـﺮاي ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ، ﻗـﺼﺪ ﭘـﻨﺎﻫـﻨﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗـﺮﮐﯿﻪ را داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻋـﺰﯾﺰ ﺣـﻔﺎﻇـﺖ، در ﻃـﺮح رﻫﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻓـﺮاد، ﺗـﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗـﻊ آﻧـﻬﺎ را دﺳـﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

… در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗـﺮارﮔـﺎه دﻓـﺎع ﺳـﺎﯾﺒﺮي ﺗـﺤﺖ ﻧـﻈﺎرت وزارت اﻃـﻼﻋـﺎت ﺑـﺮاي روﺷـﻦ ﺷـﺪن ﭘـﺮوﻧـﺪهایی که ﻣـﺪت ﻫـﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑـﻮد، در زﻣـﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي، ﺑـﺮادران ارﺟـﻤﻨﺪ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه رﯾﺨﺘﻨﺪ و ١٧ ﺧـﺎﻧـﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺸـﺘﺮك ﻗـﺮارﮔـﺎه و وزارت اﻃـﻼﻋـﺎت را ﺟـﻤﻊ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺮدﻧـﺪ. ﯾﺎ ﻣـﻦ ﻧﻤﯽ ﻓـﻬﻤﻢ ﮐﻪ روش ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ، ﯾﺎ ﺷـﻤﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣـﺎل اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ داﺧـﻞ ﮐﺸﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ، اﮔـﺮ در ﻫﻤﯿﻦ اﺷـﺘﺒﺎﻫـﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ اﺻـﻼح ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ، در ﺧـﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑـﻪ ﻧﯿﺮوي ﺧـﻮدي ﺑـﺰﻧﯿﺪ، ﭼـﻄﻮر ﻣﯽ ﺷـﻮد آن را ﺣـﻞ ﮐﺮد؟ رﺳـﻤﺎً ﺑﯿﺶ از ٢٠ درﺻـﺪ از ﺗـﻮان ﮐﺎري ﻣـﺎ را ﺑـﺎ ﻧـﺪاﻧـﻢ ﮐﺎري ﻫـﺎ ﮔـﺮﻓـﺘﻪ اﯾﺪ. دﺳـﺘﮕﯿﺮي ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دوﺳـﺘﺎن ﻣـﺎ ﻓـﻠﻪ اي را ﻫـﻢ ﮐﻪ اوج ﺷـﺎﻫﮑﺎر ﺷـﻤﺎﺳـﺖ. آﯾﺎ ﺷـﻤﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧـﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ ﺿـﺎﺑـﻂ ﻗـﻀﺎئی ﻫﺴـﺘﯿﺪ، ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ؟ ﺑـﺮادر ﺑـﺰرﮔـﻮار ﺳـﺮدار ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻋـﺰﯾﺰ، ﻫـﻤﻪ اش ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد. ﻣـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑـﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧـﺮاب و ﺑﯽ درب و ﭼـﺎرﭼـﻮب اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه را درﺳـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﻧـﺸﺎءﷲ ﮐﻪ ﻫـﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ را ﺳـﺎﻣـﺎن دﻫﯿﺪ.

… آﯾﺎ از مسأﻟـﻪ ﺗـﻀﺎد ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺮوﻫـﺎ در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﺑـﺎ ﺧـﺒﺮﯾﺪ، دوﺳـﺘﺎن؟ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ٧٠ درﺻـﺪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻧـﻈﺎﻣﯽ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﺪه از ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﺗـﺮﺳـﺪ وارد ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﻮد؟ ﮔـﺰارﺷـﺎت ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دهند، ﺗـﻨﻬﺎ ﻧـﻮﺟـﻮاﻧـﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻋـﻼﻗـﻪ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﮐﻤﮏ در ﻣـﺤﻼت. ﻋـﻠﺖ ﻫـﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ ادوات ﻧـﻈﺎﻣﯽ را در دﺳـﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﻣـﻘﺪاري اﺣـﺴﺎس ﻗـﺪرت ﮐﻨﻨﺪ. آﻧـﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺪت ﻫـﺎ در ﺳـﺎله هاي ﻣـﺘﻤﺎدي ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑﺴﯿﺠﯽ خود، در ﺧـﺪﻣـﺖ ﻧﯿﺮو ﺑـﻮده اﻧـﺪ، اﻣـﺮوز در ﺧـﺎﻧـﻪ ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ. دﺳـﺘﮕﺎه اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺴـﺘﻪ و ﻓـﺮﺳـﻮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارد. ﺗـﻨﻬﺎ ﺷـﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤﮏ ﻣـﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ، مسأﻟـﻪ تأﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑـﻮد، ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻠﻞ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﻧﺸـﺪ، ﯾﺎ اﮔـﺮ ﻫـﻢ ﮐﻤﺒﻮدي ﺑـﻮد، ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋـﺖ ﺟـﺒﺮان ﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﺻـﺪاي ﺑـﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﮐﺸﻮر را ﺗـﺎ اﻻن ﻧـﮕﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ».

*در اینجا به سخنان ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﮑﯽ (ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس) توجه فرمایید:

«… ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺳـﻮرﯾﻪ ﺧـﻮب ﯾﺎ ﺑـﺪ، ﺷـﺮاﯾﻂ آﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺗـﺮدد آﻧـﭽﻪ ﻣـﺎ ﻧﯿﺎز داﺷـﺘﯿﻢ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﯿﻢ، ﯾﺎ از ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ ﺑـﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ،  به راه و ﻫـﻤﻮار ﮐﺮد. ﺑـﺪون وﺟـﻮد اﯾﻦ ﻣـﻨﻄﻘﻪ، ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺳـﭙﺎه ﻗـﺪس را ﮐﻪ در اﯾﻦ ۶ ﺳـﺎﻟـﻪ ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﺎوﯾﻦ ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺷـﻤﺎل آﻓـﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ ﻣـﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ را ﺗـﺮاﻧـﺰﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧـﻈﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫـﺎي اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه، رﺳـﺎﻧـﺪن ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺳـﭙﺎه ﻗـﺪس از ﭼـﻨﺪ ﻃـﺮﯾﻖ ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎي اروﭘـﺎﯾﯽ در دﺳـﺖ اﻗـﺪام اﺳـﺖ. ﻧـﺎﮔـﻔﺘﻪ ﻧـﻤﺎﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻧـﺒﺎل ﺣـﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ. ﻧﯿﺮوﻫـﺎي اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﺎل ﻫـﺎ در اﯾﻦ ﻣـﻨﺎﻃـﻖ ﺣـﻀﻮر دارﻧـﺪ. ﻣـﺎ از راﺑـﻂ ﻫـﺎي ﺳـﺎﮐﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ. ﻣـﺎ ﺑـﺮاي اﻧـﺘﻘﺎل اﻃـﻼﻋـﺎت و اﺧـﺒﺎر و درﯾﺎﻓـﺖ آﻧـﻬﺎ، از ﭘﯿﮏ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ، ﮐﻪ ﻧـﺎﮔـﻔﺘﻪ ﻧـﻤﺎﻧـﺪ ﮐﻪ ﺗـﻌﺪادی از آﻧـﻬﺎ ﻫـﻤﺎﻧـﺠﺎ ﭘـﻨﺎﻫـﻨﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ. اﻣـﺎ در دﺳـﺘﺮس ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗـﻮان دوﺑـﺎره ﺗـﺤﺖ ﻓـﺮﻣـﺎن ﻗـﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ. ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي آن ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﺻـﺮف ﺷـد، دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ. در راﺑـﻄﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﯿﮏ ﻫـﺎي اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻫـﻢ ﻣـﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧـﺪ را ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ داﺷـﺘﻪ اﯾﻢ. اﻓـﺮادي ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣـﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ را ﺳـﻨﺪ ﺧﯿﺎﻧـﺖ ﺧـﻮد ﮐﺮدند و ﺑـﺮاي ﮔـﺮﻓـﺘﻦ اﺛـﺒﺎتِ ﭘـﻨﺎﻫـﻨﺪﮔﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻫـﻤﺎن ﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻟـﻮ دادﻧـﺪ. ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺮ ﻧﮑﺎت ﻗـﻮت ﺧـﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ. ﺣـﻀﻮر ﺣـﺪاﮐﺜﺮي در ﮐﺸﻮرﻫـﺎي ﻫـﻤﺴﺎﯾﻪ، اﻣـﺮوز نقطۀ ﻗـﻮت ﻣـﺎﺳـﺖ. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﺧـﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺗـﻤﺮﮐﺰ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﻫـﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﺣـﻀﻮر ﻣـﺎ را در اروﭘـﺎ، اﻣـﺮﯾﮑﺎ و اﻣـﺮﯾﮑﺎي ﺟـﻨﻮﺑﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮ ﮐﻨﺪ. در ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺴـﺮان ﻣـﺎ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش ﺑـﻪ وﻧـﺰوﺋـﻼ رﻓـﺘﻨﺪ، ﻣـﻘﺎﻣـﺎت آن ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔـﺮﻓـﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺠـﺮﺑﯿﺎت و آﻣـﻮزه ﻫـﺎي اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوي ﺑـﺮون ﻣـﺮزي ﺧـﻮد اﻗـﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾﺪ در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﺎﻓـﺘﻦ ﺣـﺎﻣﯽ در ﻣـﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﻢ.

… ﻧﯿﺮوی ﻗـﺪس ﺳـﺎل ﻫـﺎ از ﻃـﺮﯾﻖ راه ﻫـﺎي ﺗـﺠﺎري ﺑـﻪ ﻣـﻘﺎﺻـﺪ ﺧـﻮد رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ. در ﭘـﻮﺷـﺶ راه ﻫـﺎي ﺗـﺠﺎري ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان در ﻫـﺮ ﮐﺸﻮري وارد ﺷـﺪ، ﻧـﻔﻮذ ﮐﺮد و آن ﮐﺸﻮر ﻫـﻢ ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺳـﺮي اﻗـﺪاﻣـﺎت ٢ ﺳـﺎل ﻗـﺒﻞ ﮐﻪ ﻗـﺮار ﺑـﺮ ﺣـﻀﻮر ﻫـﻠﺪﯾﻨﮓ ﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣـﻨﺎﻃـﻖ اروﭘـﺎي ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﻮد، ﻣـﺎ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ٣٠٠ ﻧﯿﺮوي ﻗـﺪﺳﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﺳـﺎﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﺘﻮاﻧـﻨﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﻀﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮ از ﻃـﺮﯾﻖ ﮐﺎر و ﺗـﺠﺎرت را ﻫـﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻼم آﺧـﺮ ر ا ﺑـﮕﻮﯾﻢ. ﻣـﺎ در راه رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻣـﺎن، از ﮐﻤﮏ ﻫـﺎي ﺑﯽ ﺑـﺪﯾﻞ ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻣـﻌﻈﻢ ﮐﻞ ﻗـﻮا و ﻣـﺸﺎوره ﻫـﺎ و ﮐﻤﮏ ﻫـﺎي اﻃـﻼﻋـﺎﺗﯽ دﻓـﺘﺮ ﺣـﺎج آﻗـﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧـﺎﻣـﻨﻪ ای ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﯾﻢ. ﺑـﺎﯾﺪ ﮔـﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳـﺮدار ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃـﻼﻋـﺎت را در ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺷـﺨﺺ ﺣـﺎج آﻗـﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧـﺎﻣـﻨﻪ ای، ﻣـﻄﺮح ﮐﺮده اﺳـﺖ. دوﺳـﺖ ﮔـﺮاﻣﯽِ ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺗـﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادﻧـﺪ ﮐﻪ دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ اﻃـﻼﻋـﺎت ﻃـﺒﻘﻪ ﺑـﻨﺪی در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ، در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﺨﺺ اﯾﺸﺎن اﺳـﺖ و دﻓـﺘﺮ ﻣـﻘﺎم ﻣـﻌﻈﻢ رﻫـﺒﺮی ﻣـﺴﺎﻋـﺪت ﻓـﺮﻣـﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺘﻮاﻧﯿﻢ  از وﺟـﻮد ﻧﯿﺮوﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗـﺤﺖ اﻣـﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﮔـﺮاﻧـﻘﺪرﻣـﺎن ﺑـﻮده اند، ﻣﺠـﺪداً در ﺷـﺒﮑﻪ ﺳـﺎزی ﻫـﺎی ﺟـﺪﯾﺪ، ﺑﻬـﺮه ﻣـﻨﺪ ﺷـﻮﯾﻢ».

** فروش اطلاعات به اسرائیل:

* سرتیپ دوم محمد عبدالله پو در رابطه با فروش اطلاعات می گوید:

«… در اين ميان مسألۀ لو رفتن طرح های عملياتی و پيش دستی های نيروهای اسرائيل در تله گذاری عملياتی و داشتن اطلاعات و كد رمزهای تعيين شده برای عمليات، توانسته قدرت ما را در اين مناطق كاهش دهد. پيش دستي نيروهاي اسرائيلي در ۵ عمليات به ما نشان داده است كه مسأله نفوذ يا عدم همدلی و عدم تمايل نيروها به باقي ماندن در مرزهاي اسرائيل، آنها را به راه های غير قابل تصوری وارد كرده است. فروش اطلاعات برای كاستن فشار زندگی در شكل اول و در شكل دوم عدم تمايل به جنگ های روزانه و هفتگی، و خستگی نيروها و عدم درک صحيح از موقعيت كنونی كشور و مسألۀ اغتشاشات در كشور، نيروها را با تضاد مواجه كرده است. در محدودۀ تحت امر من در نيروی قدس، بنا به گزارشاتی كه سردار قاآنی هم در اختيار دارند و بقيۀ بخش هاي سپاه قدس احساس خطر كردند و بعضي از نيروها به مشاغل درون كشور تمايل نشان می دهند. ضمن اينكه حقوق دريافتي اين نيروها با مخارج اين روزهای خانواده همخوانی و برابری ندارد. مشكلات اقتصادی و عقيدتی روز افزون، باعث از دست رفتن نيروهایی شده است كه در همين ٣ سال گذشته در مبارزه با نيروهای باقی مانده داعش، گاهي بدون سلاح و مهمات قابل توجهی، حاضر به سينه به سينه جنگيدن بوده اند. مسأله فرسايش در نيروهای نظامی، جدی و خطر آفرين است و اگر ما مناطقی كه سال ها با تلاش فرماندهان متخصص در برون مرز بدست آمده است را ازدست بدهيم، مسأله جنگيدن و تهديد عملی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، خارج از تصور نخواهد بود».

* در همین رابطه سردار رحیم نوعی اقدم (فرماندۀ قرارگاه حضرت زینب سپاه قدس در  سوریه)، در سخنان خود در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، می گوید:

«… مسأله‌ های عقیدتیِ نيروهای ايرانی باعث شده اند كه از توان عملیاتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کاسته شود و برخی از نیروهای سپاه قدس برای رفع مشکلات مالی خود، حاضر به فروش اطلاعات به اسرائیل شده‌ اند».

* در این بین به سخنان سرتیپ دوم علی جمعه ملک شاکویی (فرمانده سپاه نینوای گلستان) در جلسه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱ فرماندهان سپاه، توجه کنید:

«… درز و نشر اطلاعات، اصلی‌ ترین مشکل در دستگاه‌ های امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی و فرهنگی کشور است. میزان بحرانِ نظام در نشر اطلاعات روزانه از شبکه‌ های درونی اطلاعاتی، و نشر اطلاعات و اخبار در رسانه‌ های مختلف نشان می‌ دهند که در کشور ما با مسأله ضد امنیت مواجه هستیم. حفاظت اطلاعات در نهادهای مختلف دقیقاً به چه کاری باید مشغول باشد. آقایان گزارش می‌ کنند که در سال همین مدت، بیش از چندین هزار نفر سرپیچی و تمرد و دستگیری داشته‌ اند. آن هم در مسأله‌ ای که پیش ‌آمد، به بهانۀ کشته شدن یک دختر، کشور به مرحلۀ بحران هم خواهد رسید، آیا زمان این مسأله نرسیده است که یک تغییر بزرگ در سیستم اطلاعات و اخبار و حفاظت از اسناد، اجرا شود؟ با درز و نشر اخبار و اطلاعات سیستم‌ ها چه می‌ توان کرد؟ اغلب آقایان که در اینجا حضور دارند، با نظر من موافق هستند که سیستم اطلاعاتی و نظامی کشور، دچار فساد شده است. این مسأله از نبودن امنیت اقتصادی و اعتقادی رخ می‌ دهد. هفتۀ گذشته در منطقۀ من، یک جاسوس و ٢ خرابکار امنیتی کشف و دستگیر شده‌اند.

اما اگر این مورد را با دستگیری بیش از ۴۰ نفر از پرسنل مهم سپاه استان که به امر درز اطلاعات دستگیر و محاکمه شدند، مقایسه کنیم، امر قابل توجهی نیست. پرونده‌ های این پرسنل را اگر بخوانید، در مقابل مبالغ کمتر از ۵ میلیون تومان، تا ١٠٠ میلیون تومان، این مسائل را به خارج هدایت کرده‌ اند. اگر بخواهیم درست نتیجه بگیریم، شخصی که با ۵ میلیون تومان، اطلاعات فروخته است، در فکر زندگی فوق تخیلی نبوده است، و می‌ خواهد زندگی را کمی آسان‌ تر بگذراند. و باید عرض کنم که این افراد اطلاعات مهم کلیدی استانی را در اختیار داشته‌ اند. و حتی در مواردی پل ارتباطی با دستگیر شدگان خارجی در استان ما بوده‌ اند. مأمور ما امروز تمام سعی و تلاشش این است که خود را به سرویس‌ های خارجی ثابت کند که می‌ تواند. این مسأله شوخی نیست. سیستم، مثل موریانه خورده می‌ شود. حفاظت اطلاعات و اسرار کشو،ر مهمترین موضوع است و نقش افراد در سمت‌ های حفاظتی، باید به درستی انجام شود».

 * در جلسۀ فرماندهان سپاه در ۱۳ دیماه ۱۴۰۱، محسن کریمی می گویند:

«… ما در تحقيقات، متوجۀ مسأله تأمين اطلاعات خارج از رده، شده ايم. می دانيد آقايان كه افسر واحد مخابرات، وقتی در واحد عمليات سرک مي كشد، چه معنی دارد؟ ماشاء الله اینجا همۀ آقايان، سابقۀ حضور در جبهه و شبيه جبهه دارند. افسر، وقتي از محل كار خود در جاي ديگري تحقيق و تفحص مي كند، روشن بگويم كه يا جاسوس است، يا اطلاعات فروش، يا دارای دستۀ خرابكاری، يا دارد مردم را تغذيۀ اطلاعاتی می كند. همۀ آن ٣ مورد اول را بگوييم با كار اطلاعاتی سركوب مِ كنيم. با تغذيۀ اطلاعاتی مردم می خواهيم چه كنيم؟ در گزارشات خواندم كه برای سفر های سران دولت و مجلس، تمهيداتي انديشيده اند. در اين شرايط، مسأله تنها يك چيز است، لو رفتن مسير و سفرهای آنها، قبل از انجام. در اينصورت، مشكل كشور ديگر دول خارجي نيستند. مشكل كشور، مردم، گاه شده است که از اسرار و مگوهای نظامی است. دولت، هر دولتي باشد، نظام، هر نوع نظامي باشد، در اين شرايط، سقوط مي كند. گزارش وزارت اطلاعات را می ديدم كه قبل از جلسه توضيحی داده بود در مورد خطرات شكاف در بخش حفاظت كشور. در لحظۀ خواندن، به اين فكر مي كردم كه اگر حفاظت كه وظيفه از بين بردن شكاف در ارگان ها را دارد، خود دارای شكاف باشد، چه كسی ناظر بر آن است. درز اخبار و اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي را آقايان ديده اند؟ من يك رئيس دفتر دارم كه به او گفته ام روزانه يك بولتن از شبكه هاي اجتماعي تهيه و به من نشان دهد، تا از مسائل كشور در لحظه، مطلع شوم».

* در همین مورد، یکی دیگر از مسئولان، یعنی ﻣﻬﺪی ﺗﺮاب زاده (وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای) در رابطه وضعیت رسانۀ ملی می گوید:

«… از زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻـﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ اﯾﺠﺎد ﻓـﻀﺎ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﺮﺳﯽ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه، ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزی ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزی ﻫـﺎی ﺑﯽ ﻫـﺪف و ﻗـﺮارداد ﻫـﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏـﺮﯾﺐ در آن را ﺷـﺎﻫـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ. ﺑـﺨﺶ ﻋـﻤﺪه اي از ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن، ﺧـﺮج ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزی ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮند ﮐﻪ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه در ﻧـﻈﺮ دارد. ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﺻـﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺗـﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮند، ﺗـﻮﻫﯿﻦ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﻣـﺨﺎﻃـﺐ اﺳـﺖ. ﻣﺠـﺮﯾﺎﻧﯽ، اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣـﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ شان ﻣﺠـﺮی و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و آن ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻗـﺮارداد ﻫـﺎي ﮐﻼن. ﻫﯿﭻ ﯾﮏ، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣـﺮدم ﻧﻤﯽ دﻫـﻨﺪ. ﻣﺠـﺮي ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎص از ﻃـﺮف اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه ﻣـﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ، اﻓـﺮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺳـﺘﻌﺪاد ﺻـﺪا و ﮔـﻔﺘﺎر ﻧـﺪارﻧـﺪ. ﻣـﺎ ﺗـﺎ ۵ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ، ﻋـﻤﻼً از ﺻـﺪاﻫـﺎي ﻣـﺎﻧـﺪﮔـﺎر ﮐﻪ ﺣـﻀﺮت آﻗـﺎ ﺑـﺎرﻫـﺎ آﻧـﻬﺎ را دﻋـﻮت ﻓـﺮﻣـﻮدﯾﺪ و آﻧـﻬﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓـﺮﻣـﻮده اﯾﺪ، در رﺳـﺎﻧـﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽ ﺑـﺮدﯾﻢ. اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن زﺣـﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧـﺪ و ﺻـﺪاي آﻧـﻬﺎ ﺑـﺮای ﻣـﺨﺎﻃـﺐ، ﺷـﻨﺎﺳـﻨﺎمۀ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزی ﺑـﻮد. در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ اﯾﻦ اﻓـﺮاد را ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺻـﺪا و ﺳﯿﻤﺎ راه ﻧﻤﯽ دﻫـﻨﺪ. ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ اﻓـﺮاد، ﯾﺎ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﻌﺎل اند، ﯾﺎ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﯽِ در اﻧـﺤﺼﺎر ﺳـﭙﺎه، ﯾﺎ در ﺧـﺎرج از ﮐﺸﻮر، در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی ۲۴ ﺳـﺎﻋـﺘﻪ، دوﺑـﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. و اﻟـﺒﺘﻪ ﻋـﺪه ای ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﮐﺴﺐ آزاد روی آورده اﻧـﺪ. ﻣﺠـﺮی ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤـﻤﯿﻠﯽ اﻃـﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺎه، از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧـﻈﺎﻣﯽ و اﻗـﺘﺼﺎدي ﺳـﭙﺎه در وﻧـﺰوﺋـﻼ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزی ﮐﺮده و ﺳـﻔﺮ ﮐﺮده است ﺑـﻪ آﻣـﺮﯾﮑﺎي ﺟـﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ دﺳـﺖ آورد ﻫـﺎي اﯾﺮان را ﻧـﺸﺎن ﺑـﺪﻫـﺪ. ﺑـﻌﺪ در ﺑـﺮﻧـﺎمۀ ﺧـﻮد، ﮐﺎرﺧـﺎﻧـﻪ ﺧـﻮدروﺳـﺎزي ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﻪ اﯾﺮان در آنجا ﺳـﺎﺧـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧـﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ را دﺳـﺘﺎورد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ».

ادامه دارد …

 

نظر بدهید