معیار ارزیابی کنش‌ ها برای حمایت و یا نفی آنها، سخنرانی علی صدارت

Feb 19th, 2023 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 30 بهمن 1401

 

نظر بدهید