بیانیه شماره ۷ مجامع اسلامی ایرانیان در باره جنبش عمومی مردم ایران

Nov 1st, 2022 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 10 آبان 1401 

 

در محکوم کردن جنایات نظام و دفاع از جنبش مسالمت آمیز مردم
جنبش مردمی ایران درهفتمین هفته خود قراردارد . پیوستن مردم و دانشگاه ها به جنبش در حال شکل گیری است که این خود نشان از پیدایش یک وجدان عمومی است که توانایی جنبش را در مقابله با سرکوب نظام مستبد ولایت مطلقه فقیه افزایش می دهد.
 مردم ایران در مخالفت با نقض حقوق همگان، چه به صفت انسانی و چه شهروندی و چه ملی، در مخالفت با فساد، با جنایت ، با کشتار ،با تبعیض با اختلاس ،با حراج ثروت ملی، با فراری دادن مغزها ،با مجبور ساختن کودکان، با غصب حاکمیت ملی و قیم مآبی ، با تخریب طبیعت ایران ،با کار اجباری ،با فحشا ،با اعتیا د ،با اقتصاد ورشکسته، با تحریم، با وابستگی، با سلطه بنیاد روحانیت بر دولت ، با شرکت دادن ایران در جنگهای منطقه ای و بحران های فرا منطقه ای، با هدر دادن سرمایه ملی در بحران هسته ای، با بستن قرادادهای پنهان و مخفی ناقض حقوق ملی با قدرتهای جهانی، با سانسور همه جانبه مردم و با ظلم به معنای وسیع کلمه که اغلب در شعارها ابراز می شوند بپاخاسته اند. اما در این میان،در وجه دیگر این مطالبات و “شعارهای سلبی”، ایجابات جنبش موفق مردم ایران نهفته است.
 اینک نیز،خواسته ومطالبات ایرانیان که طی بیش از یک قرن در جنبشهای همگانی، به ویژه سه انقلاب سرنوشت ساز مشروطیت، ملی کردن صنعت نفت  و بالاخره انقلاب ضد استبدادی بهمن 57 ابراز شدند، در همان راستا، یعنی صاحب اختیار وطن آزاد و مستقل شدن، وبرخورداری از حق حاکمیت ملی بوده وهست.
با کودتای ملاتاریا در خرداد 1360، نیمی از جامعه ایران، همانا زنان شدیدا درطول استقرار نظام ولایت فقیه از تبعیضهای متعدد رنج برده و می برند. آنچه جنبش اخیر ایران را نسبت به اعتراضات در کشورهای دیگر متفاوت می کند، دفاع از حقوق زنان از طرف زنان و مردان می باشد. استبدادها در ایران، همواره هویت زن را در ضعیفه بودن، اغوا گری واغوا پذیری خلاصه می کردند. از این رو نظام استبدادی حاکم بر ایران، براساس تفکر فقه حوزوی ، حکم کرده که زن بایستی پوشانده شود.
 امروزاما، زنان و مردان ایران، توانایی فرهنگی خود را دردفاع از حقوق خویش به گوش جهانیان رسانده اند. از این رو، یکی از بزرگترین داشته های جنبش ایران پیوند ایرانیان با وجدان جهانی است.
 استبداد حاکم، در تقابل با جنبش عمومی مردم که اصالتا مسالمت آمیز است کوشیده و می کوشد که با ترفند های گوناگون مانع از گسترش و ادامه آن شود، بر آن است تا با اعمال خشونت بیش از حد، مردم را به عکس العمل وا دارد، به این امید که  مردم ایران از ابزار خشونت او استفاده کرده و در عمل از روش او پیروی کنند تا آنگاه جنبش مسالمت آمیز مردم ایران را به یک شورش مسلحانه فرو کاهد و بدین ترتیب جنبش را به بیراهه برده و صدای حق طلبانه مردم را خفه کند.
در راستای این سیاست، کوشیده است که در زاهدان و سپس در مهاباد با اعمال خشونت تمام که چندین نفر کشته و مجروح به جا گذاشت، مردم معترض را به عکس العمل وادار کرده و خشونت را رواج دهد که خوشبختانه دراجرای این سیاست، علیرغم  سرکوب و کشتار، ناموفق بود. در کشتار شهرشیراز در حرم شاه چراغ نیز، با هشیاری مردم، نتوانست از خشونت اعمال شده بهره ببرد و جنبش را  به بیراهه بکشد ویا حتی در مردم ایجاد ترس نماید. اینک بر آن است تا با برخورد شدید در دانشگاه ها با دانشجویانی که هر روز بر وسعت جنبش اعتراضی آنها افزوده می شود، خشونت را به محیط دانشگاه تحمیل کند. اما درایت دانشجویان معترض، با دادن شعارهای جوشکن و دفاع مشروع از خود، بار دیگر سیاست استبداد را در به واکنش کشیدن دانشجویان  بی اثر کرده است.
 در مجموع، تا امروز مردم ایران در دفاع از حقوق خود، در مقابل حاکمیت  واکنش نشدند، فعال عمل کرده و خشونت زدایی روش اغلب شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی بوده است. تا جایی که  در 30 مهر ماه سردار حسین معروفی معاون  هماهنگ کننده بسیج نیز اقرار کرد: “افتخار می کنیم که یک اسلحه جنگی در بین مردم نبود”.
 لذاهمه شواهد دال برمسالمت آمیز بودن جنبش مردم ایران برای بازیافتن آزادیهای مشروع و استقلال وطن است. از سوی دیگر، مردم ایران با شعارهای هوشیارانه خود ( ازکردستان تا بلوچستان- جانم فدای ایران )بر تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی آن تاکید موکد کرده اند.
یاد آور می شود که در کوران انقلاب، بنا برگزارش سران نظامی شاه به روایت کتاب “ما مثل برف آب خواهیم شد” رژیم پهلوی در مقابله و سرکوب مردم با تحمیل هر نوع خشونتگرایی به جنبش همگانی مردم ناکارآمد شد و امروز شاهد تکرار همان روش هوشیارانه مردم وطنمان در بی اثر کردن مقاصد نظام ولایت مطلقه فقیه می باشیم.
ما مجامع اسلامی ایرانیان از حقوق همه هموطنان با هر عقیده و نظر دفاع کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شده گان اخیر هستیم. ما خواهان  برقراری آزادیها و استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور می باشیم.
از دیدگاه ما ایران متعلق به همه ایرانیان است و نقض حقوق یک نفر، نقض حقوق همگان است. از اینرو وظیفه خود می دانیم  تا ندای حق طلبانه مردم ایران را به افکارعمومی جهان برسانیم و از حقوق بازداشت شده گان بدفاع برخیزیم و جنایات نظام حاکم را افشا کنیم.
مجامع اسلامی ایرانیان خواهان مبارزه ای با اهداف مشخص آزادی و استقلال و رشد بر پایه عدالت اجتماعی و روشهای منطبق با این اهداف است. لذا اعمال خشونت را روش متعلق به نظام استبدادی حاکم که مجهز به همه وسایل سرکوب است می دانیم. وهموطنان عزیزمان را همچنان به بکار گیری روشهای خشونت زدایی فعال  دعوت می کنیم. تا نشان دهیم ما از تبار زورگویان جنایتکار حاکم نیستیم و برای ما هدف وسیله را توجیه نمی کند و روش خشونت زدایی را مطابق با اهداف خود می دانیم.
دبیر خانه مجامع اسلامی ایرانیان
  ۱ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۱۰ آبان ۱۴۰۱
dabirkhaneh@majame.com

 

 

 

نظر بدهید