پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ اصل ۳ از اصول بنیادین توافق جبهه سیاسی، سخنرانی علی صدارت (۴)

Aug 15th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 24 مرداد 1401 

 

نظر بدهید