رسانه‌ های همگانی به مثابۀ شاخۀ چهارم دولت – پروپاگندا، پانوپتیکان واژگونه، سخنرانی علی صدارت (٢)

Jul 4th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 13 تیر 1401

 

نظر بدهید