توضیح در باره اصول راهبردی قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه، از جهانگیر گلزار

Mar 10th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 19 اسفند 1400 

 

قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه که به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می شود.

نظر بدهید