پیام مجامع اسلامی درمورد تحریم مراکز عمومی و اماکن دینی

Apr 21st, 2020 | اطلاعیه ها

 

پیام مجامع اسلامی درمورد تحریم مراکز عمومی  و اماکن دینی

هم میهنان گرامی

ولایت مطلقه شرک است و دینی که بر محور آن القاء می‌شود، ضد دین است. بیرون رفتن از آن  و ورود به دین بمثابه بیان استقلال و آزادی و در بردارنده حقوق، کاری است که هرگاه جامعه بخواهد بماند و رشد کند، باید به انجام رساند.

خوب میدانید ومی بینیدکسانی که به نام علی علیه السلام عنان دین را به ناحق دردست گرفته اند، دروغ می گویند. استبداد وخرافات را رواج می دهند، در حالی که سیدالشهدا جانش را برای آزادی واستقلال خویش ومخالفت با فساد واستبداد به بشریت هدیه کرد و بدینسان الگو شد، اینان به نام او، ولی برای خود، گنبد وبارگاه ساخته اند. خرد حکم می کند ازاین “دین” باطل دوری کرد و متولیان آن را ترک نمود، و حساب دین خدا را از حساب”مطاع دین” فروشان جدا کرد. بریدن ازچنین سامانه ای که به نام دین، استبداد ضد دین گسترده است، نشانۀ خرد آدمی وباورمندی او به دین الهی است. همانطور که در سورۀ توبه آیۀ ۳۱ به این مضمون می فرماید: متولیان دین نباید شمارا ازپرستش خدا غافل گردانند وشما رابه شرک وادارند.

این روزها، تهاجم ویروس کرونا به جوامع بشری گوئی مردم را ازخواب غفلت بیدارکرده باشد. این بیداری، متولیان “دین” را به وحشت انداخته که نکند این وضعیت، مردم را به خردورزی و نزدیکی به خدای خود راهبرشود ودکان دینداری آنان را به تعطیلی بکشاند. به همین دلیل بابستن مراکزی که به نام دین بنا نهاده و بعضا به  ابزار سودا گری دینی تبدیل کرده اند مخالفت می کنند. اکنون، زمزمۀ بازگشائی برخی مراکز عمومی از جمله اماکن مذهبی و نماز های جمعه را ازسر گرفته اند.هموطنان عزیز، هشیارباشید و پایان قرنطینه را بنا برنظر کارشناسان بهداشت بگذارید. در صورت بازگشائی آن مراکز علیرغم نظر کارشناسان، باخرد جمعی وبرای سلامتی خود، از آنجا که سلامت فرد و جامعه حقی از حقوق است، به حقوق خود از جمله حق شهروندی عمل کرده و رفتن به آن مکان ها را تحریم نمائید. زیرا قرآن، بنا به آیات متعدد وهمچنین در آیه دوم سورۀ جمعه انسان رامقدم بر دین میداند ودین را برای انسان نازل کرده ونه برعکس آن. بنابراین سلامت انسان ازنظرخداوند از اولویت برخورداراست.

مجامع اسلامی ایرانیان

سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

http://www.majame.com/

نظر بدهید