بی بی سی فارسی و دروغ پراکنی در بارۀ قسمتی از تاریخ، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

jan 22nd, 2020 | مصاحبه ها

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید