دو پیشنهاد قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه و ساختار حقوقی دوران گذار (همراه با پرسش ها و پاسخ ها به آنها)/ راه و روشی برای گذار از یأس و ناتوانی به امید و توانایی، سخنرانی ژاله وفا و مهران مصطفوی در هامبورگ:

mai 22nd, 2019 | مصاحبه ها

   برای شنیدن این دو سخنرانی و پرسش ها و پاسخ ها اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید