دعوت عام مجامع اسلامی ایرانیان به سخنرانی و بحث آزاد در بارۀ تأثیر “توافق” هسته ای در وضعیت ایران

Sep 23rd, 2015 | اطلاعیه ها

 

دعوت عام مجامع اسلامی ایرانیان به سخنرانی و بحث آزاد در بارۀ تأثیر “توافق” هسته ای در وضعیت ایران

Jal-Nov2-1

نظر بدهید