مصاحبه ها

تشریح وضع موجود و راه های گذر از استبداد – جهانگیر گلزار در نشست سراسری گذار

nov 22nd, 2019
Golzar-Jahanguir-1

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدتحلیلی از وضعیت ایران و منطقه/ محیط زیست و بیکاری و وضعیت حقوق انسان و …، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

nov 22nd, 2019
Golzar-Jahanguir-1

          برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبحثی پیرامون سکولاریسم (جدایی نهاد دین از دولت)/ جایگاه دین در آیندۀ ایران، سخنرانی جهانگیر گلزار در همایش ایرانیان هامبورگ

nov 22nd, 2019
Golzar-Jahanguir-1

ی شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدنزاع و دعوای قدرت بین جناح های رژیم ولایت فقیه و افشاگری یکدیگر، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

nov 22nd, 2019
wafa1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمحمود دلخواسته :استقلال ملی و دشمنانش: گفتمان فراماسونری، استالینیستی و « جهانی شدن »

nov 22nd, 2019
delkhasteh1

                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید جنبش و فعالیت‌ های حق‌ طلبانۀ مردم منطقه و جهان و چرایی انفعال در ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

nov 3rd, 2019
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدویژگی های قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۲)

oct 27th, 2019
wafa1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنگاهی به اوضاع خاورمیانه، مصاحبه رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

oct 27th, 2019
mehran5

           برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدویژگی های قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

oct 20th, 2019
wafa1

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدجنبش جوانان جهان، بدیل واقعی، و از سوی دیگر « اپوزیسیون » وابسته به قدرت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

oct 7th, 2019
Sedarat-Ali-1

            برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید