نقش ما با استفاده از رسانه های مردمی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (بخش های اول و دوم)

juin 23rd, 2018 | مصاحبه ها

برای شنیدن صدای قسمت اول این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید