مصاحبه ها

بررسی ورشکستگی آبی در ایران و ٢٠ عامل آن: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

août 10th, 2018
wafa1

          برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکدام اپوزیسیون مطلوب مردم ایران در جنبش های مردمی است؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

août 10th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران/ نقش بخش کشاورزی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش سوم)

juil 23rd, 2018
wafa1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدسفر حسن روحانی به اروپا و ترس از تحریم های جدید، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

juil 12th, 2018
wafa1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش اول)

juil 7th, 2018
wafa1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدجنبش مردم ایران و بدیل متناسب آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

juil 7th, 2018
Golzar2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرایی اهمیت به رسمیت شناختن کودتای خرداد ١٣۶۰، مصاحبه رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

juin 26th, 2018
delkhasteh1

            برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش ما با استفاده از رسانه های مردمی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (بخش های اول و دوم)

juin 23rd, 2018
Sedarat-Ali-1

برای شنیدن صدای قسمت اول این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدسابرجام بحران هسته ای ایران، اختلافات اروپا و امریکا، ادعاهای رژیم برای غنی سازی هزینه های برنامه هسته ای برای مردم ایران گفتگو با مهران مصطفوی

juin 19th, 2018
mehran5

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوظیفۀ جامعۀ سیاسی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

juin 19th, 2018
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید