مصاحبه ها

وظیفۀ جامعۀ سیاسی در پیشگیری از حملۀ خارجی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

juin 19th, 2018
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدهمکاری هسته های مردمی، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

mai 4th, 2018
Sedarat-Ali-1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددر مورد دیدار امانوئل مکرون با دونالد ترامپ و برجام، مصاحبه رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

mai 4th, 2018
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: اگر مردم توانایی ندارند راه توانا شدن را نشان دهیم، نه راه دنباله روی و ذلت

avr 20th, 2018
mehranvzamzneh

در مصاحبه با عصر جدید که آقای حسین جوادزاده زحمت آنرا کشیدند مهران مصطفوی از جمله می گوید: بگذارید با دو فرض غلط شروع کنم: 1 ـ کسانی که به ترامپ برای کمک گرفتن مراجعه می کنند سالم و میهن دوست اند و بدنبال قدرت نیستند 2 ـ اقای ترامپ دلسوز ملت ایران است و می

ادامه مطلب را بخوانیدخاورمیانه، از لیبی تا سوریه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

avr 20th, 2018
mehranvzamzneh

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانحصار کامل بازار ارز در دست حکومت- نا کارآمدی رژیم، در سیاست های اقتصادی و ارز، گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با ژاله وفا

avr 20th, 2018
wafa3

 برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحلیلی از اوضاع ایران و منطقه و نقش مردم ما، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

avr 12th, 2018
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتهدیدات دونالد ترامپ و برجام، نقش فرانسه، عاقبت صنایع موشکی رژیم اهریمنی ولایت فقیه، مصاحبه با مهران مصطفوی

avr 1st, 2018
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچگونه می توان حقوقمند زیست؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در هانوفر آلمان

avr 1st, 2018
Golzar-Jahanguir-1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرابطۀ نوروز و هدفمندی زندگی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

avr 1st, 2018
wafa1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید