مصاحبه ها

نگاهی به سالگرد ملی شدن صنعت نفت و آیا رضا پهلوی نظام جمهوری را پذیرفته است؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با

Mar 21st, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدسیاست هسته ای رژیم ولایت فقیه و خطر ها و فرصت های پیش رو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

Mar 21st, 2021

             برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانقلاب ۵۷/ در مورد انقلاب و اصلاح؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا (۴)

Mar 21st, 2021

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوقتی عقل از وظیفۀ خود خارج شده و به فریب دهنده تبدیل می شود، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواست

Mar 12th, 2021

      برای شنیدن ابن مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانقلاب ۵۷/ در مورد انقلاب و اصلاح؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا (٣)

Mar 7th, 2021

رای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانقلاب ۵۷/ در مورد انقلاب و اصلاح؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا (٢)

Fév 26th, 2021

                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدعلی خامنه ای در محاصرۀ هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Fév 21st, 2021

        برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانقلاب ۱۳۵۷ ایران و سخنگویان استبداد و مردمسالاری، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Fév 21st, 2021

رای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانقلاب ۵۷/ در مورد انقلاب و اصلاح؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

Fév 21st, 2021

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدپیشنهاد تصویب FATF در « مجلس تشخیص مصلحت نظام » توسط حسن روحانی با شرط عدم ارائۀ اطلاعات دور زدن تحریم ها، مصاحبه با ژاله وفا

Fév 21st, 2021

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید