مصاحبه ها

جهانگیر گلزار – جنبش مردم ایران و راه حل بعد از نظامتاریخ ایجاد در جمعه, 22 مهر 1401- رادیو عصر جدید

Oct 14th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 22 مهر 1401رادیو عصر جدید – جنبش ازادیخواهی و تحول در کشور – جهانگیر گلزار

Oct 13th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 21 مهر 1401  مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار – جنبش رهایی از استبداد فقیه روزانه فعال است و هر روز به فعالیت خود می افزاید . نیروهای انتظامی  به صف مردم بپیوندید و به کار اصلی خود که دفاع از حقوق هموطنان است عمل کنید .    

ادامه مطلب را بخوانیدرسانه‌ های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

Oct 13th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 21 مهر 1401روانشناسی و روان‌ درمانگری از منظر گفتمان حقوندی، سخنرانی علی شفیعی

Oct 6th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 14 مهر 1401   قرائت پیام عذار حسینی (بنی صدر) توسط اعظم اشکان نژاد در جلسۀ یادبود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

Oct 2nd, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 10 مهر 1401   سخنرانی فیروزه بنی صدر در جلسۀ یادبود و بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

Oct 2nd, 2022

  تاریخ ایجاد در یکشنبه, 10 مهر 1401سخنان عقیله جعفری در جلسۀ یادبود و بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

Oct 2nd, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 10 مهر 1401    سخنرانی محمود دلخواسته در جلسۀ یادبود و بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

Oct 2nd, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 10 مهر 1401     بت شکنی و نه بت سازی برای مستقل و آزاد زیستن، سخنرانی حمید رفیع

Oct 1st, 2022


شعر تراب مفیدی و دکلمه صادق شفیعی ها در جلسۀ یادبود و بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

Oct 1st, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 09 مهر 1401   سراینده شعر : تراب مفیدی دکلمه: صادق شفیعی ها لندن ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲