مصاحبه ها

صفحه اول ابوالحسن بنی صدر اخبار روز نویسندگان ما صفحه‌ای از تاریخ خانه احزاب و گروهها کتابخانه آرشیو و لینکها تماس اهداف سایت RSS گفتگویی با هموطنان در بارۀ بحران ویروس کرونا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

avr 3rd, 2020
Sedarat-Ali-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرژیم ولایت فقیه در انزوایی دوگانه، مصاحبۀ رادیو زمانه با ژاله وفا

avr 3rd, 2020
wafa1

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش ما مردم در مقابله با شیوع کرونا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 24th, 2020
wafa2

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحلیل بودجه تولید فقر سال ۱۳۹۹، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

mar 24th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

    برای شنیدن صدای این پیام اینجا را کلیک کنیدسیاست هسته ای در گرد باد اسناد و مدارک، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

mar 24th, 2020
mehran5

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمدیریت بحران های ساخته شده توسط رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

mar 16th, 2020
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرهایی از اسطورۀ رشد، از طریق رشد انسان، مصاحبۀ رادیو عصرجدید با محمود دلخواسته

mar 16th, 2020
delkhasteh1

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچند پیشنهاد برای برخوردی مثبت با بحران کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (پزشک)

mar 16th, 2020
Sedarat-Ali-1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدروز جهانی زن در ۸ مارس/ نقش و مبارزۀ زنان ایران در حقوندی جامعه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 9th, 2020
wafa2

ای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدقانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- بررسی اصول مربوط به حقوق انسان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

mar 9th, 2020
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید