مصاحبه ها

شرکت در ادامۀ عمر رژیم ولایت فقیه با رأی دادن و مشارکت در انتصابات آن، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

Juin 5th, 2021

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید« انتخابات ریاست جمهوری » آغاز پایان رژیم ولایت فقیه؟، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته

Juin 5th, 2021

   برای شنیدن اینجا مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی « انتخابات » ۱۴۰۰/ ابراهیم رئیسی یا دیگر « نامزد »ها یا هیچکدام، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

Juin 5th, 2021

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکودتای خرداد ١٣۶۰ و « انتخابات » خرداد ۱۴۰۰، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Juin 5th, 2021

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبرخی روش های نافرمانی مدنی تا روز انتخابات، مصاحبه مرتضی عبداللهی با علی صدارت

Mai 24th, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرا باید « انتخابات » ۱۴۰۰ رژیم ولایت مطلقۀ فقیه را تحریم کرد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

Mai 24th, 2021

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتفاهم نامۀ « همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله » رژیم های ولایت فقیه و چین، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (۴)

Mai 10th, 2021

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحریم « انتخابات » پاسخ به سیاست های فقر و نابسامانی زا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Avr 30th, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتورم اقتصادی لجام گسیخته در ایران و فقر روز افزون مردم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

Avr 30th, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرژیم های در ایران و اسرائیل و سیاست هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Avr 30th, 2021

رای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید