مصاحبه ها

چرا بعضی از ایرانیان به قدرت آمریکا دخیل می بندند ؟ مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

août 16th, 2017
delkhasteh1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددو سالگی برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

août 9th, 2017
mehran5

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: بزرگترین دستاورد برجام آشکارتر کردن دروغگویی و بزدلی آقای خامنه ای است/ آنچه مهران مصطفوی در روز قرارداد برجام گفت

juil 23rd, 2017
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمعضل اشتغال و راه حل در کدام اقتصاد، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

juil 23rd, 2017
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتعریف استقلال و اهمیت آن در مبارزه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

juil 20th, 2017
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدجامعه دو قطبی مورد نظر علی خامنه ای و نقش جامعۀ مدنی در امحای آن، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

juil 20th, 2017
wafa1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرا قیام ۱۸ تیر از وجدان جامعه قابل زدودن نیست، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

juil 18th, 2017
wafa1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش جامعه مدنی در خشونت زدایی و تغییر در مناسبات جامعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

juil 11th, 2017
wafa1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدعلی صدارت :چرایی حمله ها به خط استقلال و آزادی و تشدید کمی و کیفی آن در این روزها. مصاحبه با رادیو عصر جدید

juil 11th, 2017
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکودتای خرداد ۱۳۶۰، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

juil 1st, 2017
delkhasteh1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید