مصاحبه ها

مصدق در گذر تاریخ، و روز زن. مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

mar 13th, 2018
Sedarat-Ali-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمصاحبه رادیو عصر جدید با خانم ژاله وفا

mar 13th, 2018
wafa1

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدپیامدهای ترس از تحول، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی شفیعی (٣)

mar 9th, 2018
ali3

برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدپیامدهای ترس از تحول، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی شفیعی (١) و (٢)

fév 25th, 2018

   برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقدی بر طرح اشتغال زایی حکومت حسن روحانی، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

fév 25th, 2018
wafa1

  برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدجنبش مردم ایران و سیر تحول آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

fév 25th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

    برای شنیدن صدای این مصاحه اینجا را کلیک کنیدچگونگی موفقیت جنبش مردم ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای جهانگیر گلزار

fév 11th, 2018
Golzar2

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدروح الله خمینی پاریس و روح الله خمینی تهران و جنبش اعتراضی سراسری، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

fév 11th, 2018
Sedarat-Ali-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوظایف خطیر اپوزیسیون در قبال جنبش و خطراتی که جنبش را تهدید می کند، مصاحبۀ حسین جوادزاده با ژاله وفا در رادیو عصر جدید

jan 27th, 2018
wafa3

             برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدسکولاریزه شدن جنبش مردم ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

jan 27th, 2018
delkhasteh1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید