مصاحبه ها

آیا رژیم ولایت فقیه بدون اطلاع مردم قرارداد ۱۹۴۰ را فسخ کرده است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

sept 8th, 2018
wafa1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقض تمامیت ارضی ایران در رژیم ولایت فقیه با امضای « کنوانسیون ۲۱ مرداد ۱۳۹۷دریاچۀ مازندران »، مصاحبه

août 27th, 2018
wafa1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدامضای کنوانسیون حقوقی دریای مازندران و خیانت امضا کنندگان: مصاحبه تلویزیون سپیده با خانم ژاله وفا

août 27th, 2018
wafa1

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدنقض تمامیت ارضی ایران در نظام ولایت فقیه با کنوانسیون ۲۱ مرداد ۱۳۹۷دریای مازندران: مصاحبه رادیو عصر جدید با خانم ژاله وفا

août 23rd, 2018
wafa1

برای شنیدن این مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدانقلاب بهمن ۱۳۵۷ و مسیری که پیموده نشد/ انقلاب را نقد کنیم نه نهی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته (٢)

août 17th, 2018
delkhasteh1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانقلاب بهمن ۱۳۵۷ و مسیری که پیموده نشد/ انقلاب را نقد کنیم نه نهی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با

août 14th, 2018
delkhasteh1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی عوامل اصلی بحران فزایندۀ آب در ایران/ نقش مردم و آب مجازی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش پنجم)

août 10th, 2018
wafa1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنیدبررسی ورشکستگی آبی در ایران و ٢٠ عامل آن: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

août 10th, 2018
wafa1

          برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکدام اپوزیسیون مطلوب مردم ایران در جنبش های مردمی است؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

août 10th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران/ نقش بخش کشاورزی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش سوم)

juil 23rd, 2018
wafa1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید